Friday, August 29, 2014

Компьютерийн ухаан (Computer Science) мэргэжлээр үзэх мэдлэгийн хүрээ (Knowledge Area)

№.Код,Англи,Монгол
1.AL,Algorithms and Complexity,Алгоритм ба Үнэлгээ
2.AR,Architecture and Organization,Архитектур ба Зохион байгуулалт
3.CN,Computational Science,Тооцооллын Ухаан
4.DS,Discrete Structures,Дискрет Бүтэц
5.GV,Graphics and Visualization,График ба Визуальчлал
6.HCI,Human-Computer Interaction,Хүн-Компьютерийн Харилцаа
7.IAS,Information Assurance and Security,Мэдээллийн баталгаатай ба аюулгүй байдал
8.IM,Information Management,Мэдээллийн Менежмент
9.IS,Intelligent Systems,Ухаалаг Систем
10.NC,Networking and Communication,Сүлжээ ба Харилцаа холбоо
11.OS,Operating Systems,Үйлдлийн систем
12.PBD,Platform-Based Development,Платформд суурилсан хөгжүүлэлт
13.PD,Parallel and Distributed Computing,Параллель болон Хуваарилагдсан Тооцоолол
14.PL,Programming Languages,Програмчлалын Хэл
15.SDF,Software Development Fundamentals,Програм хангамж Хөгжүүлэлтийн Үндэс
16.SE,Software Engineering,Програм хангамжийн Инженерчлэл
17.SF,Systems Fundamentals,Системийн үндэс
18.SP,Social Issues and Professional Practice,Нийгмийн асуудлууд ба Мэргэжлийн дадлага

Эх сурвалж: Computer Science Curricula 2013