Friday, December 28, 2007

Дэлхий бүрэнхийд / Earth at Twilight / Земля в сумерках

Тайлбар: Та манай сайхан гаригийн далай болон түүн дээрх үүлсийг харуулсан зургийг үзэж байна. Өдөр болон шөнийн хооронд тодорхой хил байхгүй нь тод харагдаж байгаа. Энэ хилийг терминатор гэх ба өдрийн гэрэл багасч шөнөд шилжих үед буюу бүрэнхийд хамаарна. Уг зургийн баруун талаас нар тусч байгаа ба үүлний дээд хэсэгт нарны гэрэл ойж агаар мандлын хамгийн доод давхарга болох тропосферын тоосноос болж сарнин улаавтар өнгөтэй харагдаж байна. Нарны гэрэл цаашид агаарын дээд, цэвэр давхаргад сарниснаар цэнхэр туяа үүсгэж байгааг өдрийн талын хязгаар сансрын харанхуй өнгөнд хувирах хэсэгт харж болно. Энэ зургийг дэлхий тойрог замд 211 далайн милийн өндөрт байрлаж буй Олон улсын сансрын станцаас 2001 оны зургаан сард ганц удаа тоон аппаратаар авсан байна.


Explanation: No sudden, sharp boundary marks the passage of day into night in this gorgeous view of ocean and clouds over our fair planet Earth. Instead, the shadow line or terminator is diffuse and shows the gradual transition to darkness we experience as twilight. With the Sun illuminating the scene from the right, the cloud tops reflect gently reddened sunlight filtered through the dusty troposphere, the lowest layer of the planet's nurturing atmosphere. A clear high altitude layer, visible along the dayside's upper edge, scatters blue sunlight and fades into the blackness of space. This picture actually is a single digital photograph taken in June of 2001 from the International Space Station orbiting at an altitude of 211 nautical miles.

Пояснение: Вы видите снимок нашей прекрасной планеты Земля, показывающий поверхность океана и облака над ним. Хорошо видно, что не существует резкой границы между днем и ночью. Эта граница - терминатор - туманна и расплывчата, что соответствует постепенному переходу от светлого времени суток к темному, который мы воспринимаем как сумерки. Солнце освещает всю эту панораму справа, верхушки облаков отражают солнечный свет, слегка покрасневший в результате рассеяния в пыльной тропосфере - самом нижнем слое земной атмосферы. Рассеяние солнечного света в высоких, чистых слоях атмосферы можно наблюдать как голубую полоску вдоль верхнего края дневной стороны, которая переходит в черноту космического пространства. Эта картинка - действительно одна цифровая фотография, полученная в июне 2001 года с Международной космической станции, вращающейся по орбите вокруг Земли на высоте 211 морских миль.

Thursday, December 27, 2007

Гурван хэсэгт мананцар дахь багана ба хаялга / Trifid Pillars & Jets / Столбы и струи в Трехраздельной туманности

Тайлбар: Тоосон баганууд одод хоорондын уултай төстэй юм. Тэдгээр нь эргэн тойрноосоо нягт учраас оршин тогтнож байдаг боловч орчноосоо болж хорогдож байдаг. Энэ зураг дээр гурван хэмжээст мананцарын асар том хий-тоосон баганын төгсгөл харагдаж байна. Төгсгөлд нь дээшээ чиглэсэн бяцхан багана ба зүүн тийш чиглэсэн өвөрмөц хаялгыг үзэж болно. Ягаан цэгүүд бол саяхан үүссэн масс багатай одод юм. Жижиг баганын төгсгөлд байгаа од руу ойртож байгаа хий энэ зургийн баруун дээд булангийн цаана байгаа тод одны цацраг туяагаар аажмаар цэвэрлэгдэж байна. Хаялгын урт нь ойролцоогоор нэг гэрлийн жил ба гадны гэрэлтүүлэлтгүйгээр харагдахгүй байх байсан. Хий, тоос нь баганаасаа сарнисаар хаялга үүсгэж байгаа одоогоор далд байгаа үүсгэгч одод нь 20 мянган жилийн дараа ил гарах юм.


Explanation: Dust pillars are like interstellar mountains. They survive because they are more dense than their surroundings, but they are being slowly eroded away by a hostile environment. Visible in the above picture is the end of a huge gas and dust pillar in the Trifid Nebula, punctuated by a smaller pillar pointing up and an unusual jet pointing to the left. The pink dots are newly formed low-mass stars. A star near the small pillar's end is slowly being stripped of its accreting gas by radiation from a tremendously brighter star situated off the above picture to the upper right. The jet extends nearly a light-year and would not be visible without external illumination. As gas and dust evaporate from the pillars, the hidden stellar source of this jet will likely be uncovered, possibly over the next 20,000 years.

Пояснение: Пылевые столбы похожи на межзвездные горы. Они существуют, потому что они плотнее, чем окружающее вещество, но все-таки они медленно разрушаются враждебным окружением. На этом изображении показан конец огромного газо-пылевого столба в Трехраздельной туманности. На конце находится маленький столбик, направленный вверх, и необычный выброс, направленный налево. Розовые точки - это недавно образовавшиеся маломассивные звезды. Газ, падающий на звезду около конца маленького столба, медленно рассеивается излучением намного более яркой звезды, которая находится выше и правее края этого изображения. Длина выброса составляет примерно световой год, без внешней подсветки он не был бы виден. Газ и пыль испаряются из столбов, и пока невидимый звездный источник этого выброса, вероятно, можно будет увидеть примерно через 20 тысяч лет.

Wednesday, December 26, 2007

"Хөшөөтийн хөндий" дээрх Ангараг гариг ба Орион / Mars and Orion Over Monument Valley / Марс и Орион над Долиной Монументов

Тайлбар: "Шөнийн ертөнц" програмд тавтай морилно уу. АНУ-д байдаг "Хөшөөтийн хөндийд" авсан энэ зураг дээрх тэнгэрийг дэлхийн аль ч цэгээс ажиглаж болох ба харин доор нь алдартай хаднууд харагдаж байна. Эдгээр үлдэгдэл хаднууд нь эргэн тойрон дахь зөөлөн хөрс угаагдаж арилсны дараа үүссэн. Зүүн талд бээлий гэж нэрлэгдэх хоёр хад харагдаж байгаа ба баруун тал Меррик нэртэй хад байна. Өнгөрсөн долоо хоногт авсан энэ зураг дээр тэнгэрт байгаа хамгийн тод объект нь Ангараг гариг бөгөөд тэрээр зам заагч тэмдэг шиг улбар шар өнгөөр зүүн талд гэрэлтэж байгаа. Ангарагийн баруун талд Орионы одод харагдаж байна. Улаавтар өнгөтэй Бетельгейзе од төвд харагдаж байгаа бол Орионы бүс болон Орионы мананцар түүнээс баруун талд харагдана. Эцэст нь тод цэнхэр од Ригель Меррик хадны дээр харагдаж байгааг "Шөнийн ертөнц"-ийн энэ зураг дээрээс харж болно.

Explanation: Welcome to The World At Night. Sharing the night sky seen around the world, this view from Monument Valley, USA includes a picturesque foreground of famous buttes. Buttes are composed of hard rock left behind after water eroded away the surrounding soft rock. The two buttes on the image left are known as the Mittens, while Merrick Butte is on the right. Recorded just last week, planet Mars is at the left of the skyscape, a glowing beacon of orange that is the brightest object in the frame. To the right of Mars lies the constellation of Orion. Betelgeuse is the reddish star near the center and the Belt of Orion and the Orion Nebula are farther right. Finally, the bright blue star Rigel appears above Merrick Butte in this stunning view of The World At Night.


Пояснение: Добро пожаловать на проект "Ночной мир". На этой фотографии, снятой в долине Монументов в США, запечатлено ночное небо, которое можно увидеть из любого места во всем мире, а передним планом служит живописный пейзаж со знаменитыми скалами. Скалы-останцы, сложенные из твердых вулканических пород, остались после того, как окружающие их более мягкие породы были размыты водой. Две скалы слева на картинке известны как "Рукавицы", а справа видна скала Меррик. Ярчайший объект на этом изображении, полученном на прошлой неделе - планета Марс - сияет как оранжевая путеводная звезда слева на небе. Справа от Марса находится созвездие Ориона. Красноватая звезда Бетельгейзе видна около центра, а еще правее расположены пояс Ориона и туманность Ориона. И наконец, яркая голубая звезда Ригель сверкает над скалой Меррик на этом великолепном виде "Ночного мира".

Tuesday, December 25, 2007

Цацаргалтын мананцар IC 1396 / Emission Nebula IC 1396 / Эмиссионная туманность IC 1396

Тайлбар: Олон зуун гэрлийн жилийн зайд сансарт үргэлжлэх IC 1396 цацаргалтын мананцарт тоосны хар үүл болон сансрын цайвар хий холилдож байдаг. Дэлхийгээс гурван мянган гэрлийн жилийн зайд орших энэ мужид одод үүснэ. Энэхүү тод зурагт ихэвчлэн устөрөгчийн хийн цацаргах гэрэл дүрслэгдсэн. Зургийг мананцар дотор байгаа устөрөгчийн атомын цацаргах гэрлийн долгионыг л нэвтрүүлэх тусгай шүүлтүүр ашиглан гарган авчээ. IC 1396 дотор олон харанхуй хэсгийг харж болох ба тэдний дотроос зүүн талаас унжиж буй Зааны хошуу мананцар илүү онцгой харагддаг. IC 1396 мананцарыг Цефейд оддын дунд алсад олж болно.


Explanation: Sprawling across hundreds of light-years, emission nebula IC 1396 mixes glowing cosmic gas and dark dust clouds. Stars are forming in this area, only about 3,000 light-years from Earth. This detailed view was created in light primarily emitted by hydrogen gas, recorded through a filter that narrowly transmits a wavelength characteristic of glowing hydrogen atoms in the nebula. Among the intriguing dark shapes within IC 1396, the winding Elephant's Trunk nebula lies just left center. IC 1396 lies in the high and far off constellation of Cepheus.

Пояснение: В эмиссионной туманности IC 1396, растянувшейся на сотни световых лет в космическом пространстве, смешаны светящийся космический газ и темные пылевые облака. В этой области, находящейся всего в трех тысячах световых лет от Земли, образуются звезды. Это четкое изображение показывает в основном свет, излучаемый водородом. Оно получено с помощью фильтра, пропускающего свет в узком диапазоне длин волн, в котором излучают атомы водорода в туманности. В IC 1396 можно увидеть много различных темных областей, среди которых выделяется извивающаяся слева от центра картинки туманность Слоновий Хобот. IC 1396 находится в далеком, высоко поднимающемся на небе созвездии Цефея.

Monday, December 24, 2007

Өнөөдрийн шөнийн сар ба Ангараг гариг / Moon and Mars Tonight / Луна и Марс сегодня ночью

Тайлбар: Өнөөдөр шөнийн тэнгэрийг бүтэн сар болон улаан өнгөт Ангараг гариг хуваан эзэмших болно. Тэнгэрийг сонирхогчид энэ хоёрыг нэг градусын эсвэл түүнээс ч бага зөрөөтэйгээр ажиглах боломжтой. Харин хойд америк болон европын хойд хэсгээр зарим газарт сар Ангарагийг халхлах болно. Ангараг гариг ийм тод байгаа нь тэрээр нарны бараг эсрэг талд мөн дэлхийд хамгийн ойр байрлалдаа орсноос шалтгаална. Гэвч сар мөн л энэ шөнө нарны эсрэг талд гарсан тул илүү тод байгаа. Өнөөдрийн энэ байдлыг сарын өмнө Жон Хармсын арын хашаанаасаа авсан энэ зураг дээр ч харж болно. Зураг дээр бараг бүтэн сар, хажууд нь Ангараг гариг байна. Үүнийг ганц удаагийн зураг авалтаар гүйцэтгэсэн ба Жон сарны гэрлийн хэсгийг үүлс халхална гэж тооцоолсон нь талаар болсонгүй.


Explanation: The Full Moon and a brilliant, ruddy Mars will share the sky tonight. Skygazers can easily enjoy the celestial pairing as the two are separated by a degree or even less. In fact, seen from parts of northern North America and Europe, the Moon will actually occult (pass in front of) the Red Planet. Mars is so bright because it is near opposition, opposite the Sun in Earth's sky and near its closest approach to planet Earth. But Mars is not nearly as bright as the Moon, also opposite the Sun tonight. In this striking preview of tonight's sky show, backyard astronomer John Harms was able to photograph an almost Full Moon near Mars last month. His simple, single exposure relied on clouds to block some of the overwhelming moonlight.

Пояснение: Сегодня ночью небо будут делить полная Луна и сверкающий красный Марс. Любители неба смогут насладиться этой небесной парой, которая будет разделена лишь одним градусом или даже еще меньше. Так, в некоторых северных областях Северной Америки и Европы Луна покроет Красную планету. Марс сейчас такой яркий, потому что он находится в противостоянии, т.е. с противоположной стороны относительно Земли нежели Солнце, а также потому что он находится сейчас ближе всего к Земле. Но только Марс все же не такой яркий как Луна, которая в эту ночь тоже будет в противостоянии Солнцу. На сегодняшней картинке Вы видите анонс сегодняшнего явления — фотографию, сделанную астрономом Джоном Хармсом месяц назад на заднем дворе. На фотографии запечатлена почти полная Луна, и рядом Марс. Это просто одиночная экспозиция, на которой, как не зря надеялся Джон, облака поглощают некоторое количество затмевающего лунного света.

Sunday, December 23, 2007

Дармштадтад цас орсон нь

Өвлийн дунд сарын нар ба Тирений тэнгис / Tyrrhenian Sea and Solstice Sky / Тирренское море и небо в день солнцестояния


Тайлбар: Өнөөдөр Универсал цагаар 0608 - д нар дэлхийн тэнгэрт урд зүг рүү хамгийн их өнцгөөр хазайх ба буцаж эхлэх болно. Өвлийн нар буцалт нь дэлхийн хойд хэсэгт өвөл, урд хэсэгт зун эхлэхийг заана. Хойд өргөргүүдээс харахад нар өнөөдөр тэнгэрийн урд хаяагаар хамгийн бага нум зурж өнгөрнө. Иймд хойд хэсэгт энэ нь хамгийн богино өдөр буюу нар мандахаас нар жаргах хүртлэх хугацаа хамгийн бага байх болно. Энэ үзэсгэлэнтэй зураг дээр 2005 оны өвлийн нар буцах өдрийн гүн цэнхэр тэнгэр дээрх нарны замыг Италийн Санта Северагаас Фиумичиногийн зүгт Тирений тэнгис рүү чиглүүлсэн аппаратаар авчээ. Уг зураг 115 градусыг хамарсан ба нар мандахаас нар жаргах хүртлэх 43 чиглэлд авсан зургуудыг нэгтгэн гаргаж авсан байна.


Explanation: Today the Solstice occurs at 0608 Universal Time, the Sun reaching its southernmost declination in planet Earth's sky. Of course, the December Solstice marks the beginning of winter in the northern hemisphere and summer in the south. When viewed from northern latitudes, the Sun will make its lowest arc through the sky along the southern horizon. So in the north, the Solstice day has the shortest length of time between sunrise and sunset and fewest hours of daylight. This striking composite image follows the Sun's path through the December Solstice day of 2005 in a beautiful blue sky, looking down the Tyrrhenian Sea coast from Santa Severa toward Fiumicino, Italy. The view covers about 115 degrees in 43 separate, well-planned exposures from sunrise to sunset.

Пояснение: Сегодня в 6 часов 8 минут по всемирному времени состоится солнцестояние — момент, когда Солнце проходит самое южное склонение на небе Земли. Декабрьское солнцестояние знаменует начало зимы в северном полушарии и начало лета в южном полушарии. В северных широтах Солнце опишет самую нижнюю дугу на небе вблизи южного горизонта. Таким образом, в день солнцестояния самый короткий интервал между восходом и заходом Солнца, и светлое время суток длится всего несколько часов. На этом замечательном изображении показан путь Солнца по красивому голубому небу в день зимнего солнцестояния 2005 года. Картинка составлена из 43 отдельных кадров, сделанных в Италии, на побережье Тирренского моря в городе Санта-Севера в направлении на город Фумичино. Ширина изображения равна примерно 115 градусов.

Saturday, December 22, 2007

Тэнгэрийн хаяанаас хаяа хүртэл / Horizon to Horizon / От горизонта до горизонта

Тайлбар: Энэ зургийг гүйлгэн харвал Францын Бег-Мейл хотын дээрх шөнийн тэнгэрийг нэг хаянаас нь нөгөө хаяаг хүртэл тэнгэрийн оройг дайруулан харж болно. Энэ гайхалтай панорам нь 210 градусын өргөнтэй (зургийн тайлбар) ба 12 сарын 13-нд авсан 21 зургийн нэгтгэл юм. Зургийн эхэнд зүүн өмнөд зүгт гарч ирж байгаа тод од Сириус байна. Дээшээ үргэлжлүүлэн харвал мананцараар баян Орионы орд болон Мичид оддын гайхамшигтай бөөгнөрлийг үзэж болно. Тэдгээрээс дээш Холмсын сүүлт од дэлхийн хойд хагасын шөнийн тэнгэрийг өөрийн өргөсч буй бүрхүүлээр чимсээр байгаа нь харагдна. Эцэст нь баруун хойд хаяанд байгаа хотын гэрлийн дээр Персей дахь оддын хос бөөгнөрөл болон Охины солирын урсгалын тод мөрийг харж болно.


Explanation: Scroll right and journey from horizon to horizon as your gaze sweeps through the zenith in the night sky over Beg-Meil, France. Recorded on December 13th, the entertaining panorama (image key) covers 210 degrees in 21 separate exposures, beginning on the beach with bright star Sirius rising in the southeast. Look up (pan right) to encounter the nebula rich constellation of Orion and continue on to find the lovely Pleiades star cluster. Farther along, higher in the sky, is the famous Comet Holmes, still gracing the northern hemisphere's night with its remarkable expanding coma. Finally, just before diving into the urban glow from city lights along the northwestern horizon (far right), check out the double star cluster in Perseus and take in the cosmic streak of a bright Geminid Meteor.

Пояснение: Прокрутите картинку направо, и вы совершите путешествие от горизонта до горизонта через зенит по ночному небу над городком Бег-Мейл во Франции. Эта замечательная панорама, покрывающая 210 градусов, составлена из 21 изображения, которые были получены 13-го декабря. Она начинается на пляже, над которым на юго-востоке восходит яркая звезда Сириус. Поднимаясь все выше, вы обнаружите богатое туманностями созвездие Ориона, а еще дальше увидите прекрасное звездное скопление Плеяды. Еще дальше и выше видна знаменитая комета Холмса, которая все еще украшает ночное небо северного полушария своей замечательной расширяющейся комой. И наконец, перед тем как погрузиться в сияние от городских огней вдоль северо-западного горизонта, полюбуйтесь на двойное звездное скопление в Персее и на след яркого метеора из потока Геминид.

Thursday, December 20, 2007

70-аад оны гялбаа / Reflections on the 1970s / Отблески 1970-х

Тайлбар: Одон орончид заримдаа 70-аад оныг үгүйсгэдэг. Тухайлбал энэ нь алдартай оддын өлгий болох Орионы мананцарын хажууд орших NGC 1977, NGC 1975, NGC 1973 толин мананцаруудын группт хамаатай. Эдгээр толин мананцарууд нь Орионы илдний дагуу, Орионы тод мананцарын комплексийн хойд хэсэгт орших ба 1500 гэрлийн жилийн алсад байх Орионы молекулын Их үүлтэй холбоотой байдаг боловч халуун, залуу оддын цэнхэр гэрлийг ойлгож буй одод хоорондын тоосонд халхагддаг. Энэ тод зургийг Австралийн Шинэ Өмнөд Уэльсд авсан ба хойд зүг дээшээ чиглэлтэй байгаа тул Орионы алдарт мананцар зургийн дээд хилийн дээр байрлаж байгаа. NGC 1977 бидний харах чиглэлийн дагуу үргэлжилсэн байдалтайгаар зургийн төвөөс бага зэрэг дээр NGC 1973 (зүүн доор) болон NGC 1975 (баруун доор) мананцаруудаасаа гэрэл үл нэвтрүүлэх бараан тоосоор тусгаарлагдсан байдаг. Дэлхийн хойд хагасын одон орончид сансрын тоосны үүлэн дунд гүйж байгаа хүний дүрсийг олж хардаг боловч энэ зураг дээр тэр нь уруугаа харснаар харагдна.


Explanation: The 1970s are sometimes ignored by astronomers. In particular, this beautiful grouping of reflection nebulae in Orion - NGC 1977, NGC 1975, and NGC 1973 - are usually overlooked in favor of the substantial glow from the nearby stellar nursery better known as the Orion Nebula. Found along Orion's sword just north of the bright Orion Nebula complex, these reflection nebulae are also associated with Orion's giant molecular cloud about 1,500 light-years away, but are dominated by the characteristic blue color of interstellar dust reflecting light from hot young stars. North is down in this sharp color telescopic image from New South Wales, Australia, so the more familiar Orion Nebula borders the top of the view. NGC 1977 stretches across the field just above center, separated from NGC 1973 (below left) and NGC 1975 (below right) by darker regions of obscuring dust. Many northern hemisphere observers claim to see the general shape of a running man in the cosmic dust cloud but, of course, they're looking at the view upside down.

Пояснение: Астрономы иногда игнорируют 1970-е. В особенности это относится к красивой группе отражательных туманностей NGC 1977, NGC 1975 и NGC 1973 в Орионе, на которую обычно не обращают внимания, так как рядом сияет туманность Ориона - гораздо более известные звездные ясли. Эти отражательные туманности, которые расположены вдоль меча Ориона, к северу от яркого комплекса туманности Ориона, также связаны с огромным молекулярным облаком в Орионе, находящемся на расстоянии около 1500 световых лет. Однако они окрашены в голубой цвет, характерный для межзвездной пыли, отражающей свет горячих молодых звезд. На этом четком цветном телескопическом изображении, полученном в Новом Южном Уэльсе, Австралия, север - внизу, поэтому более известная туманность Ориона находится за верхним краем картинки. NGC 1977 протянулась вдоль поля зрения немного выше центра, отделенная от NGC 1973 (внизу слева) и NGC 1975 (внизу справа) темными полосами поглощающей свет пыли. Многие наблюдатели в северном полушарии утверждают, что общая форма этих космических пылевых облаков напоминает им силуэт бегущего человека, однако для них эта картинка выглядит перевернутой.

Wednesday, December 19, 2007

Баадегийн цонхон дахь одод ба тоос / Stars and Dust through Baade's Window / Звезды и пыль в Окне Бааде

Тайлбар: Манай галактикийн төв рүү харах замд олон миллиард одод гэрэлтэж байдаг. Эдгээр оддын ихэнх нь Сүүн зам галактиктай адил настай. Одод хоорондын тоосны хамтаар энэ хуучин одод тэнгэрийн шаравтар өнгөтэй зургийг үүсгэнэ. Тунгалаг биш тоос биднээс Галактикийн төвийн жинхэнэ дүрсийг үзэгдэх гэрлийн мужид хааж байдаг боловч зарим газар тоосны нягт бага байдаг ба ийм нэг нүх уг зургийн баруун талд байна. Энэ мужийг Баадегийн цонх гэж уг цонхыг судалж байсан Германы одон орончийн нэрээр нэрлэсэн. Түүнийг ашиглан алсын одод болон Сүүн замын дотоод хэсгүүдийн геометрийг судалж болно. Баадегийн цонх Нумын(Saggitarius) оддын ордонд байдаг.


Explanation: Billions of stars light up the direction toward the center of our Galaxy. The vast majority of these stars are themselves billions of years old, rivaling their home Milky Way Galaxy in age. Together with interstellar dust, these old stars combine to create this yellowish starscape. Although the opaque dust obscures the true Galactic center in visible light, there is a low density hole in the dust on the right of the image. The region, named Baade's Window for the German astronomer who studied it, is used to inspect distant stars and to determine the internal geometry of the Milky Way. Baade's Window lies toward the constellation of the Archer (Sagittarius).

Пояснение: Миллиарды звезд освещают направление на центр нашей Галактики. Возраст большинства этих звезд - несколько миллиардов лет, они почти такие же старые, как и вся Галактика Млечный Путь Вместе с межзвездной пылью старые звезды создают этот желтоватый небесный пейзаж. Хотя непрозрачная пыль загораживает от нас настоящий центр Галактики в видимом свете, в слоях пыли есть дыра, где ее плотность понижена, на этом изображении она находится справа. Эта область названа Окном Бааде в честь немецкого астронома, которой исследовал ее. В ней можно изучать далекие звезды и определить геометрию внутренних частей Млечного Пути. Окно Бааде находится в созвездии Стрельца.

Tuesday, December 18, 2007

Ангараг дээр цахиураар баялаг онцгой хөрс олджээ / Unusual Silica Rich Soil Discovered on Mars / На Марсе обнаружен необычный грунт, богатый двуокисью

Тайлбар: Та Ангараг дээр явж байгаад гэнэт онцгой цайвар хөрсийг олж болно. Ингээд та зогсож, эргэж хараад хөрсийг шинжилснээр энэ нь кварц болон шилний найрлагад ордог, бараг цэвэр цахиурын давхар исэл болохыг олж мэднэ. Ийм төрлийн хөрсийг урьд нь Ангараг дээр олж байгаагүй юм. Юу ийм хөрсийг үүсгэсэн бэ? "Та" гэдэг нь Ангараг дээр ажиллаж буй автомат робот тул уг хөрсний зургийг дэлхий рүү шинжлүүлэхээр илгээнэ. Усан цэнхэр гариг дээрээс таны шинжээч нөхөд "ийм төрлийн хөрс дэлхий дээр галт уулын мужид эсвэл халуун булгийн улмаас үүснэ" гэсэн хариу ирүүлжээ. Хоёр дахь таамаглал Ангаргийг урьд нь усаар бүрхэгдсэн байсан гэдгийг дахин батлах ба уг хөрс цахиурын давхар ислээр баялаг халуун усны тунадас байж болохыг харуулна. Сонирхолтой нь дэлхий дээр ийм нөхцөлд микробууд таатайгаар үрждэг. Дээрх зурагт цагаан хөрс ил гарсан байгаа нь баруун талд харагдаж байна.


Explanation: You're rolling across Mars when you unexpectedly uncover some unusually light soil. You stop. You turn. You return to inspect the soil and find out it is almost purely silica -- the main ingredient in quartz and glass. Such soil has never been found on Mars before. What created this soil? Since you are the robotic rover Spirit currently rolling across Mars, you send the images and data back to Earth for analysis. Your scientist friends from the blue water planet say that such soil on Earth is usually created by either volcanic steam or a hot spring. The second hypothesis in particular indicates, once again, a wet past for part of Mars, as possibly hot water saturated with silica deposited the white soil. Intriguingly, on Earth, living microbes typically flourish under either condition. Pictured above, the uncovered light soil is visible on the right.

*Пояснение:* Вы едете по Марсу, и неожиданно раскрываете необычно светлую почву. Вы останавливаетесь. Вы поворачиваете. Вы возвращаетесь, чтобы исследовать грунт и обнаруживаете, что он состоит из почти чистой двуокиси кремния - основной составной части кварца и стекла. Такой грунт раньше на Марсе не находили. Как он образовался? Так как вы - это автоматический марсоход Спирит, который продолжает путешествовать по Марсу, вы посылаете изображения и данные на Землю для анализа. Ваши друзья - ученые с планеты голубой воды говорят, что такая почва на Земле обычно создается либо вулканическими потоками, либо горячими источниками . Вторая гипотеза еще раз подтверждает, что в прошлом некоторые районы Марса были богаты водой , и возможно, белый грунт - это отложения из горячей воды, насыщенной двуокисью кремния. Интересно, что на Земле именно в таких условиях процветают живые микробы . На этой картинке
открытая светлая почва видна справа.

Monday, December 17, 2007

Санчирын эртний цагиргууд / Saturn's Ancient Rings / Древние кольца Сатурна


Тайлбар: Санчирын цагиргууд хэдэн жилийн настай вэ? Хэн ч үүнийг тодорхой хэлж чаддаггүй. Нарны системийн настай харьцуулахад харьцангуй эрт буюу 100 сая жилийн өмнө хэмжээгээрээ сартай ойролцоо объект Санчирын ойролцоо сөнөснөөс болж энэ цагиргууд үүссэн байж болно. Энэ таамаглал нь цагиргуудын тогтвортой байдлын судалгаа болон тэдний жижиг бараан солирын цохилтуудад бага өртсөн тул тод байгаагаар батлагддаг. Гэвч сүүлийн үед авсан мэдээллүүдээр бол зарим цагиргууд Санчиртай адил хэдэн миллиард жилийн настай байж болох таамаглал гарч ирсэн. Санчирыг тойрон эргэлдэж буй Кассини сансрын аппаратаас хүлээн авсан зургуудыг шинжилснээр зарим цагирагт байгаа жижиг хэсгүүд заримдаа бөөгнөрч, хоорондоо мөргөлддөг болохыг илрүүлжээ. Ингэснээр цагиргийн жижиг хэсгүүд шинэчлэгдэн гадарга дээр нь тод, шинэ мөсний хэсгүүд гарч ирдэг байна. Энэ зурган дээр Санчирын цагиргууд үзэгдэх гэрлийн зурваст Кассини аппаратаар арван сарын сүүлчээр авсан байдлаараа байгаа. Хар цагиргийн өмнө мөстсөнөөсөө болж тод харагдах Тефия дагуул харагдаж байна. Түүний гадаргуу ойролцоох дагуул болох Энцеладаас ирсэн мөсөн бороогоор цэвэрлэгджээ.


Explanation: How old are Saturn's rings? No one is quite sure. One possibility is that the rings formed relatively recently in our Solar System's history, perhaps only about 100 million years ago when a moon-sized object broke up near Saturn. Evidence for a young ring age includes a basic stability analysis for rings, and the fact that the rings are so bright and relatively unaffected by numerous small dark meteor impacts. New evidence, however, raises the possibility that some of Saturn's rings may be billions of years old and so almost as old as Saturn itself. Inspection of images by the Saturn-orbiting Cassini spacecraft indicates that some of Saturn's ring particles temporarily bunch and collide, effectively recycling ring particles by bringing fresh bright ices to the surface. Seen here, Saturn's rings were imaged in their true colors by the robotic Cassini in late October. Icy bright Tethys, a moon of Saturn likely brightened by a sandblasting rain of ice from sister moon Enceladus, is visible in front of the darker rings.

Пояснение: Насколько стары кольца Сатурна? Пока никто не может дать точного ответа. Возможно, кольца сформировались сравнительно недавно по сравнению с возрастом Солнечной системы, примерно сто миллионов лет назад, когда объект размером с Луну разрушился около Сатурна. Это предположение подтверждается анализом стабильности колец и тем, что кольца такие яркие и, следовательно, сравнительно мало подвергались ударам многочисленных маленьких темных метеоров. Однако полученные в последнее время новые данные, наоборот, повышают вероятность гипотезы, что некоторые из колец Сатурна могут иметь возраст в несколько миллиардов лет и быть почти такими же старыми, как и сам Сатурн. Исследование изображений, полученных обращающимся вокруг Сатурна космическим аппаратом Кассини показало, что некоторые из частиц в кольцах Сатурна могут временно собираться в кучи и сталкиваться. Таким образом происходит обновление частиц колец, свежий яркий лед снова выходит на их поверхность. На этой картинке кольца Сатурна показаны в естественных цветах, изображение было получено аппаратом Кассини в конце октября. Перед темным кольцом видна яркая как лед Тефия - спутник Сатурна, который поярчал, вероятно, из-за очистившего его поверхность ледяного дождя с соседнего спутника Энцелада.

Sunday, December 16, 2007

Голографын зарчим / The Holographic Principle / Голографический принцип

Тайлбар: Энэ зургийг тайлбарлах хэрэгтэй юу? Голографын зарчмаар, хэрэв та энгийн дэлгэцтэй бол компьютерын дэлгэцнээс хамгийн ихдээ 3x1065 бит мэдээллийг хүлээн авч чадна. Одоо болтол батлагдаагүй байгаа голографын зарчимд ямар нэг гадаргуугийн хувьд түүний агуулж чадах хамгийн их мэдээллийн хэмжээ гэж байх ёстой гэж үздэг. Иймд өрөөний агуулж чадах мэдээллийн хэмжээ нь түүний эзэлхүүнээс бус харин хананы гадаргуугийн талбайнаас хамаарна гэсэн сонирхолтой дүгнэлт гарна. Уг зарчим нь гадаргуугийн нэг тал нь Планкийн урттай тэнцүү бөгөөд ганц бит мэдээлэл хадгалж чадна гэсэн санаанаас гарсан. Планкийн урт гэдэг нь квант механикийн зарчмууд гравитацийн сонгодог хуулиудаас давамгайлж эхлэх зай юм. Ийм хязгаар байгаа гэж 1993 онд физикч Жерар Хуфт постулат гаргасан. Үүнийг мөн дараах өөр зарчмыг өргөжүүлснээр гарган ирж болно: хар нүхэнд байгаа мэдээллийн хэмжээ нь түүний эзэлхүүнээр биш харин үйл явдлын хязгаарын гадаргуугийн талбайгаар тодорхойлогдоно. Голограф гэсэн ойлголт нь хавтгай дэлгэцээр туяа нэвтрүүлж гурван хэмжээст дүрсийг үүсгэдэг "голограм" гэдэг ойлголтоос гаралтай. Зарим хүмүүс энэ зургийг хараад 3x1065 бит мэдээлэл биш цай идээшүүлдэг аягыг харж болох юм.


Explanation: Is this picture worth a thousand words? According to the Holographic Principle, the most information you can get from this image is about 3 x 1065 bits for a normal sized computer monitor. The Holographic Principle, yet unproven, states that there is a maximum amount of information content held by regions adjacent to any surface. Therefore, counter-intuitively, the information content inside a room depends not on the volume of the room but on the area of the bounding walls. The principle derives from the idea that the Planck length, the length scale where quantum mechanics begins to dominate classical gravity, is one side of an area that can hold only about one bit of information. The limit was first postulated by physicist Gerard 't Hooft in 1993. It can arise from generalizations from seemingly distant speculation that the information held by a black hole is determined not by its enclosed volume but by the surface area of its event horizon. The term "holographic" arises from a hologram analogy where three-dimension images are created by projecting light though a flat screen. Beware, other people looking at the above image may not claim to see 3 x 1065 bits -- they might claim to see a teapot.

Пояснение: Разве эта картинка не стоит тысячи слов? В соответствии с голографическим принципом, имея компьютер с монитором нормального размера, вы можете извлечь из этого изображения 3x1065 бит информации. Голографический принцип, до сих пор не доказанный, утверждает, что существует некое максимальное количество информации, содержащееся в областях, прилегающих к той или иной поверхности. Следовательно, вопреки интуитивному представлению, количество информации, содержащееся в комнате, зависит не от объема комнаты, а от площади ограничивающих ее стен. Принцип возник из идеи о том, что планковская длина определяет одну из сторон поверхности, которая может содержать только 1 бит информации. Планковская длина — это характерное расстояние, на котором принципы квантовой механики начинают преобладать над законами классической гравитации. Существование этого предела было впервые постулировано физиком Жераром Хуфтом в 1993 году. Его можно также получить из обобщения следующего утверждения, которое на первый взгляд относится совсем к другой области: количество информации, содержащейся в черной дыре, определяется не ее объемом, а площадью поверхности ее горизонта событий. Термин "голографический" возник по аналогии с голограммой, когда трехмерные изображения создаются при пропускании света через плоский экран. Правда, некоторые люди, глядя на эту картинку, могут заявить, что они видят не 3x1065 бит информации, а заварочный чайник.

Saturday, December 15, 2007

Бүтээгч уулс / Mountains of Creation / Горы созидания

Тайлбар: Энэ гайхамшигтай зургийг биднээс долоон мянган гэрлийн жилийн алсад Кассиопеягийн оддын дунд орших W5 од үүсэх мужийн зүүн булангаас харж болно. Спицер сансрын дурангаар авсан энэ хэт улаан туяаны зураг дээр одод хоорондын хүйтэн хийн болон тоосон үүлний зураг гарсан ба тэдгээр нь их масстай халуун одноос гарах салхи болон цацраг туяанаас болж ийм хэлбэрийг олдог. Уг од зурагт багтаагүй ба зургийн баруун дээд чиглэлд байрлаж байгаа. Энэ одны нөлөөгөөр дөнгөж төрөөд байгаа залуу одод тоосноосоо салаагүй байгаа нь харагдаж байна. Одод хоорондын энэ үүлийг "Бүтээгч үүл" гэж оновчтойгоор нэрлэсэн байдаг. Хэмжээ нь Хаббл дурангаар 1995 онд авсан зургаараа алдаршсан "Бүтээгч багана" гэгдэх М16-гаас арав дахин том юм. W5 мужийг заримдаа IC1848 гэж нэрлэх ба тэр нь IC1805-тай нийлээд одоогоор түр "Зүрх ба сэтгэл мананцар" гэж нэрлэгдээд буй комплексийн хэсгийг бүрдүүлдэг.


Explanation: This fantastic skyscape lies at the eastern edge of giant stellar nursery W5, about 7,000 light-years away in the constellation Cassiopeia. An infrared view from the Spitzer Space Telescope, it features interstellar clouds of cold gas and dust sculpted by winds and radiation from a hot, massive star outside the picture (just above and to the right). Still swaddled within the cosmic clouds, newborn stars are revealed by Spitzer's penetrating gaze, their formation also triggered by the massive star. Fittingly dubbed "Mountains of Creation", these interstellar clouds are about 10 times the size of the analogous Pillars of Creation in M16, made famous in a 1995 Hubble Space Telescope view. W5 is also known as IC 1848 and together with IC 1805 it is part of a complex region popularly dubbed the Heart and Soul Nebulae. The Spitzer image spans about 70 light-years at the distance of W5.

Пояснение: Этот фантастический пейзаж можно увидеть у восточного края гигантской области звездообразования W5, расположенной в созвездии Кассиопеи на расстоянии семи тысяч световых лет от нас. На этом инфракрасном изображении, полученном с помощью Космического телескопа Спитцера, запечатлены межзвездные облака холодного газа и пыли, обладающие такой формой благодаря ветру и излучению горячей массивной звезды. Сама звезда не видна на картинке, она находится за кадром немного правее и выше. Видны все еще укутанные облаками недавно рожденные звезды, чье образование было вызвано действием той же звезды. Эти межзвездные облака удачно называются "Горы созидания". Размер области в десять раз превышает похожие Столбы созидания в M16, ставшие очень популярными в 1995, после появления знаменитого изображения с космического телескопа им. Хаббла. Область W5 также обозначается IC 1848 и вместе с IC 1805 составляет часть комплекса, неформально именуемого "Сердце и Душа". Сегодняшнее изображение покрывает область размером 70 световых лет.

Апполлон - 17: Шорти тогооны байдал / Apollo 17: Shorty Crater Panorama / Аполлон-17: панорама кратера Шорти


Тайлбар: 1972 оны 12 сард Аполлон 17 хөлгийн нисгэгч Юджин Сернан болон Харрисон Шмитт нар ойролцоогоор 12 цагийн турш саран дээр, Таурус-Литтров хөндийд байсан ба энэ үед гурав дахь нисгэгч Рональд Эванс сарны орчмын тойрог замд байжээ. Энэ тодорхой зураг нь Сернан Шмиттийн хамт хөндийгөөр явж байхдаа авсан зургуудын эвлүүлэг юм. Уг зургийн зүүн талд Өмнөд Өндөрлөг харагдаж байгаа ба баруун хэсэгт геологч Шмитт саран дээр явагчийн хамт сарны улбар шар хөрсийг олсон газрынхаа ойролцоо Шорти тогооны ирмэг орчимд явж байгааг харж болно. Апполон 17 хөлгийнхөн 117 килограм уулын чулуулаг болон хөрсний хамт буцаж ирсэн юм. Энэ нь саран дээр буугаад авч явсан хамгийн их хэмжээний материал юм. Үүнээс хойш гучин таван жил өнгөрсөн боловч Сернан, Шмитт хоёр саран дээр буусан сүүлчийн хүмүүс хэвээрээ л байгаа.

Explanation: In December of 1972, Apollo 17 astronauts Eugene Cernan and Harrison Schmitt spent about 75 hours on the Moon in the Taurus-Littrow valley, while colleague Ronald Evans orbited overhead. This sharp panorama is digitally stitched together from pictures taken by Cernan as he and Schmitt roamed the valley floor. Starting with a view of the imposing South Massif, scrolling the panorama to the right will reveal Schmitt and the lunar rover at the edge of Shorty Crater, near the spot where geologist Schmitt discovered orange lunar soil. The Apollo 17 crew returned with 110 kilograms of rock and soil samples, more than was returned from any of the other lunar landing sites. Now thirty five years later, Cernan and Schmitt are still the last to walk on the Moon.

Пояснение: В декабре 1972 года астронавты Аполлона-17 Юджин Сернан и Харрисон Шмитт пробыли около 75 часов на Луне, в долине Таурус-Литтров, а их коллега Рональд Эванс в это время находился на окололунной орбите. Эта четкая панорама - цифровой монтаж из фотографий, снятых Сернаном, когда он и Шмитт путешествовали по дну долины. Начиная с вида на впечатляющий Южный Массив, прокручивайте панораму направо, и вы увидите Шмитта и лунный вездеход около края кратера Шорти, рядом с тем местом, где геолог Шмитт обнаружил оранжевый лунный грунт. Экипаж Аполлона-17 возвратился со 110 килограммами образцов горных пород и грунта. Это больше, чем было взято с любого из остальных мест посадки на Луну. Хотя прошло уже тридцать пять лет, Сернан и Шмитт все еще остаются последними людьми, побывавшими на Луне.