Thursday, September 11, 2014

IIT101 - Компьютерийн технологийн үндэс. Лекц №1

Энд дар

Tuesday, September 2, 2014

Компьютерийн ухаан мэргэжлээр үзэх мэдлэгийн нэгж (Knowledge Unit)

№.KA (Мэдлэгийн муж), KU (Мэдлэгийн нэгж).Монгол
1.AL, Basic Analysis.Үндсэн Шинжилгээ
2.AL, Algorithmic Strategies.Алгоритмын Стратеги
3.AL, Fundamental Data Structures and Algorithms.Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритмын үндэс
4.AL, Basic Automata Computability and Complexity.Автоматын үндсэн тооцоолол ба үнэлгээ
5.AR, Digital logic and digital systems.Тоон логик ба тоон систем
6.AR, Machine level representation of data.Өгөгдлийн машины түвшний дүрслэл
7.AR, Assembly level machine organization.Ассемблерийн түвшний машины зохион байгуулалт
8.AR, Memory system organization and architecture.Санах ойн системийн зохион байгуулалт ба архитектур
9.AR, Interfacing and communication.Интерфейс ба харилцаа
10.CN, Introduction to Modeling and Simulation.Загварчлал ба симуляцийн үндэс
11.DS, Sets, Relations, and Functions.Олонлог, харьцаа ба функц
12.DS, Basic Logic.Үндсэн логик
13.DS, Proof Techniques.Баталгааны техник
14.DS, Basics of Counting.Тооцооллын үндэс
15.DS, Graphs and Trees.Граф ба мод
16.DS, Discrete Probability.Дискрет магадлал
17.GV, Fundamental Concepts.Үндсэн зарчим
18.HCI, Foundations.Үндсэн зарчим
19.HCI, Designing Interaction.Харилцан үйлчлэлийн зохиомж
20.IAS, Foundational Concepts in Security.Аюулгүй байдлын үндсэн зарчим
21.IAS, Principles of Secure Design.Аюулгүй зохиомжийн зарчим
22.IAS, Defensive Programming.Хамгаалалтын програмчлал
23.IAS, Threats and Attacks.Аюул ба довтолгоо
24.IAS, Network Security.Сүлжээний аюулгүй байдал
25.IAS, Cryptography.Криптограф
26.IM, Information Management Concepts.Мэдээллийн удирдлагын зарчим
27.IM, Database Systems.Өгөгдлийн сангийн систем
28.IM, Data Modeling.Өгөгдлийн загварчлал
29.IS, Fundamental Issues.Үндсэн асуудал
30.IS, Basic Search Strategies.Хайлтын үндсэн стратеги
31.IS, Basic Knowledge Representation and Reasoning.Мэдлэгийн үндсэн дүрслэлүүд ба гаргалгаа
32.IS, Basic Machine Learning.Машинан сургалтын үндэс
33.NC, Introduction.Оршил
34.NC, Networked Applications.Сүлжээний програм
35.NC, Reliable Data Delivery.Өгөгдлийн найдвартай хүргэлт
36.NC, Routing and Forwarding.Чиглүүлэлт ба дамжуулалт
37.NC, Local Area Networks.Дотоод сүлжээ
38.NC, Resource Allocation.Нөөц хуваарилалт
39.NC, Mobility.Хөдөлгөөнт сүлжээ
40.OS, Overview of Operating Systems.Үйлдлийн систем
41.OS, Operating System Principles.Үйлдлийн системийн зарчим
42.OS, Concurrency.Зэрэгцээ боловсруулалт
43.OS, Scheduling and Dispatch.Төлөвлөлт ба диспетчер
44.OS, Memory Management.Санах ойн удирдлага
45.OS, Security and Protection.Аюулгүй байдал ба хамгаалалт
46.PD, Parallelism Fundamentals.Параллельчлалын үндэс
47.PD, Parallel Decomposition.Параллель задлал
48.PD, Communication and Coordination.Холбоо ба Зохицуулалт
49.PD, Parallel Algorithms, Analysis, and Programming.Параллель алгоритм, шинжилгээ ба програмчлал
50.PD, Parallel Architecture.Параллель архитектур
51.PL, Object-Oriented Programming.Объект хандлагат програмчлал
52.PL, Functional Programming.Функционал програмчлал
53.PL, Event-Driven and Reactive Programming.Үзэгдэлд суурилсан болон реактив програмчлал
54.PL, Basic Type Systems.Төрлийн үндсэн систем
55.PL, Program Representation.Програмын дүрслэл
56.PL, Language Translation and Execution.Хэлний хөрвүүлэлт ба биелэлт
57.SDF, Algorithms and Design.Алгоритм ба Зохиомж
58.SDF, Fundamental Programming Concepts.Програмчлалын Үндсэн Зарчим
59.SDF, Fundamental Data Structures.Үндсэн Өгөгдлийн Бүтэц
60.SDF, Development Methods.Хөгжүүлэлтийн арга
61.SE, Software Processes.Програм хангамжийн Процесс
62.SE, Software Project Management.Програм хангамжийн Төслийн Удирдлага
63.SE, Tools and Environments.Хэрэгсэл ба Орчин
64.SE, Requirements Engineering.Шаардлагын Инженерчлэл
65.SE, Software Design.Програм хангамжийн Зохиомж
66.SE, Software Construction.Програм хангамжийн Бүтээлт
67.SE, Software Verification Validation.Програм хангамжийн Шалгалтын Баталгаажуулалт
68.SE, Software Evolution.Програм хангамжийн Үнэлгээ
69.SE, Software Reliability.Програм хангамжийн Найдвартай байдал
70.SF, Computational Paradigms.Тооцооллын парадигм
71.SF, Cross-Layer Communications.Түвшин хоорондын Харилцаа
72.SF, State and State Machines.Төлөл ба Төлвийн Машин
73.SF, Parallelism.Параллельчлал
74.SF, Evaluation.Үнэлгээ
75.SF, Resource Allocation and Scheduling.Нөөц Хуваарилалт ба Төлөвлөлт
76.SF, Proximity.Төсөөтэй байдал
77.SF, Virtualization and Isolation.Виртуалчлал ба Тусгаарлалт
78.SF, Reliability through Redundancy.Илүүдлээр Найдвартай байдал үүсгэх
79.SP, Social Context.Нийгмийн Орчин
80.SP, Analytical Tools.Шинжилгээний Хэрэгсэл
81.SP, Professional Ethics.Мэргэжлийн Ёс зүй
82.SP, Intellectual Property.Оюуны Өмч
83.SP, Privacy and Civil Liberties.Хувийн мэдээлэл ба Иргэний Эрх чөлөө
84.SP, Professional Communication.Мэргэжлийн Харилцаа
85.SP, Sustainability.Тогтвортой байдал

Эх сурвалж: Computer Science Curricula 2013