Thursday, August 16, 2012

Функцийн график зурах

Багц: \usepackage{pgfplots}

Жишээ:
\begin{tikzpicture}
 \begin{axis}[xlabel=x, ylabel=y,axis x line=middle,axis y line=middle]
  \addplot[color=black][domain=0:4] {-x^2};
  \addplot[color=black][domain=-8:0] {-x};
 \end{axis}
\end{tikzpicture}

Тайлбар:
domain - зурагдах муж

Tuesday, August 14, 2012

Намар удирдах дипломын ажлын сэдвүүд:


1. Хичээлийн хуваарь зохиох бодлогын математик загвар ба програм хангамж
2. Параллель корпус ашиглан үгийн аймгийг таних програм
3. Ургийн модны сангийн вэбсайт
4. Газрын зурагтай мэдээний вэбсайт
5. Хэл сурагчдын уншлагын хөтөлбөр үүсгэх програм
6. Цаг агаар мэдээлэх програм

Sunday, August 12, 2012

Нөхцөлт функц

|x| = \left\{ \begin{array}{rl}
-x &\mbox{ if $x<0$} \\
x &\mbox{ otherwise}
\end{array} \right.

Тайлбар:
\\ - мөр шилжүүлэх тэмдэгт
{rl} - хүснэгтийн багануудыг аль тал руу нь зэрэгцүүлэхийг заасан тэмдэгтүүд. (r - баруун тийш, l - зүүн тийш)
right-ын ард байгаа цэг нь их хаалтыг хаах баруун талын хаалт байхгүйг заана.

Эх сурвалж: http://latexexamples.blogspot.com/2009/09/conditional-function.html

Математик ба текст горим хооронд шилжих


Текст дотор томъёо бичихэд
\( томъёо \) гэсэн блокийг ашиглана.
Мөн арай товч хувилбар нь
$ томъёо $ гэсэн блок байдаг.
Харин томъёогоо текстээсээ тусдаа, дараагийн мөрөнд байлгана гэвэл
\[ томъёо \] блокийг ашиглана.
Томъёон дотор текст бичих бол (ялангуяа кирилл)
\mbox{текст} командыг ашиглана.

Эх сурвалж: http://www.forkosh.com/latex/ltx-265.html

Saturday, August 11, 2012

Жагсаалтаа үргэлжлүүлэн дугаарлах


Доорх пакетыг хэрэглэнэ.
\usepackage{enumitem}
Жишээ:
  \section{My items} 
\begin{enumerate}
\item First item
\item Second item
\end{enumerate}
\section {Additional items}
\begin{enumerate}[resume] % үргэлжлүүлэх
\item Third item
\item Fourth item
\end{enumerate}

Latex дээр том хаалт бичих

Энгийн хаалт нь дотор нь байгаа томъёогоо дагаж томордоггүй тул хаалтуудын өмнө тусгай команд бичнэ.

\left( frac{1}{2} \right)

Модулийн босоо хаалт (|)-ын хувьд ч энэ нь биелнэ.

sed ашиглан tab-аар тусгаарлагдсан багануудтай текст файлын эхний баганыг устгах

sed 's/[^ ]* \(.*\)/\1/' file > newfile
^ болон *-ын ард байгаа tab тэмдэгтийг бичихийн тулд Ctrl+v гээд дараа нь tab товчийг дарна.
Эх сурвалж: http://www.unix.com/shell-programming-scripting/104524-delete-first-column-tab-delimited-text-file.html

Латех дээр хоёр багана үүсгэх

Эхлээд дараах багцыг зарлах хэрэгтэй:
\usepackage{multicol}
Хоёр баганатай хэсгийн эхлэл:
\begin{multicols}{2}
Хоёр баганатай хэсгийн төгсгөл:
\end{multicols}
Эх сурвалж:
http://physical-thought.blogspot.com/2008/09/two-column-layouts-in-latex.html

Sunday, August 5, 2012

2011-2012 онд удирдсан төгсөлтийн болон төслийн ажлын сэдвүүд

Төсөл
Матриц үржүүлэх Штрассены алгоритмын визуализатор
Хар зураг сэргээх програм
2-3 модны визуализатор
Талхны цехийн бүртгэлийн програм
Бакалавр
Контент удирдах систем
Олон оюутантай хичээлийн явцыг удирдах вэб сайт
Сошиал сүлжээний вэб сайт
Хот хоорондын тээвэр зуучийн лавлах вэб сайт
Төсөл дипломын ажлын бичиг баримтын электрон сангийн вэб сайт
Ухаалаг утасны хэрэглээ: Нийтийн тээврийн газрын зураглал
Програмуудыг хар хайрцагны аргыг ашиглан автоматаар тестлэх систем
Мэдлэг хуваалцах вэб сайт
Шалгалтын хариултын шаблон шалгах програм
Магистр
Бичвэрийг шийдвэрийн мод ашиглан ангилах нь