Wednesday, March 7, 2007

Санчир гаригийг дээрээс нь харахад / Saturn from Above / Сатурн: вид сверху


Тайлбар: Санчир гаригийн ийм зургийг Дэлхий дээрээс авах боломжгүй юм. Дэлхийгээс авсан ямар ч зураг Санчир гаригийн шөнийн хагас болон түүний сүүдэр нь цагираг дээр туссаныг үзүүлж чадахгүй. Дэлхий нь Санчир гаригаас илүү наранд ойрхон оршдог тул бид зөвхөн уг гаригийн наран талыг нь л харж чаддаг. Энэ зургийг одоо Санчир гаригийн хиймэл дагуул болсон Cassini сансрын робот хөлгөөс авсан байна. Уг зураг дээр Санчир гаригийн цагиргийг бүтнээр нь харж болох ба өдөр шөнийг заагласан шугамын орчимд үүл байгааг харж болно.

Explanation: This image of Saturn could not have been taken from Earth. No Earth based picture could possibly view the night side of Saturn and the corresponding shadow cast across Saturn's rings. Since Earth is much closer to the Sun than Saturn, only the day side of the planet is visible from the Earth. In fact, this image mosaic was taken in January by the robotic Cassini spacecraft now orbiting Saturn. The beautiful rings of Saturn are seen in full expanse, while cloud details are visible near the night-day terminator divide.

Пояснение: Такое изображение Сатурна невозможно получить с Земли. С Земли нельзя увидеть ночную сторону Сатурна и тень, которую он отбрасывает на свои кольца. Так как Земля намного ближе к Солнцу, чем Сатурн, с нее всегда видна только дневная сторона планеты. Действительно, это составное изображение было получено в январе автоматическим космическим аппаратом Кассини, обращающимся в настоящее время вокруг Сатурна. Великолепные кольца Сатурна полностью раскрыты, а около терминатора - границы дня и ночи - видны детали облаков.

Saturday, March 3, 2007

Саран дээрх нар хиртэлт / Solar Eclipse from the Moon / Солнечное затмение на Луне

Тайлбар: Хагас сайны (6 сарын 3-ны) сар хиртэлтийг ихэнх газраас харж болох байсан. Жишээ нь Европ, Африк, баруун Азийн хүмүүс сарыг дэлхийн сүүдэр дундуур гулган гарах үзэгдлийг бүхэлд нь ажиглаж болох байсан бол Хойд Америкийн зүүн хэсэгт сар бүтэн хиртсэн байдалтайгаар мандсан юм. Энэ үед та сарны наад талд очсон бол манай гариг нарыг хэрхэн бүхэлд нь халхлахыг үзэх байлаа. Саран дээр байгаа хүнд ямар зүйл харагдах байсныг Hana Gartstein (Хайфа, Израиль) компьютер графикийн аргаар үзүүлжээ. Түүний зургийн дээд хэсэг болох Аполлон 17-гоос авсан дэлхийн зураг улаавтар өнгөтэй манангаар бүрхэгдсэн байгаа нь нарны гэрэл дэлхийн тоосорхог агаар мандлыг нэвтэрч байгааг дүрсэлжээ. Дэлхийн шөнө болж байгаа тал нь харанхуй, улаан өнгөтэй болсон сарны гэрэлд бүдэг харагдах ба дэлхийн диск нь нарны дискнээс дөрөв дахин том харагдах тул нарны титэм нь бүдэгхэн харагдана. Зүүн дээд хэсэгт нар дэлхийн дискний цаагуур далд орж байгааг үзүүлжээ.

Explanation: Parts of Saturday's (March 3) lunar eclipse will be widely visible. For example, skywatchers in Europe, Africa, and western Asia will be able to see the entire spectacle of the Moon gliding through Earth's shadow, but in eastern North America the Moon will rise already in its total eclipse phase. Of course if you traveled to the Moon's near side, you could see the same event as a solar eclipse, with the disk of our fair planet Earth completely blocking out the Sun. For a moon-based observer's view, graphic artist Hana Gartstein (Haifa, Israel) offers this composite illustration. In the cropped version of her picture, an Apollo 17 image of Earth is surrounded with a red-tinted haze as sunlight streams through the planet's dusty atmosphere. Earth's night side remains faintly visible, still illuminated by the dark, reddened Moon, but the disk of the Earth would appear almost four times the size of the Sun's disk, so the faint corona surrounding the Sun would be largely obscured. At the upper left, the Sun itself is just disappearing behind the Earth's limb.


Пояснение: Фазы лунного затмения, которое случится в грядущую субботу 3 марта, будут видны с большой части поверхности Земли. Так, наблюдатели в Европе, Африке, западной Азии увидят затмение от начала и до конца, когда Луна проскользит сквозь тень Земли. Для жителей же восточной части Северной Америки Луна взойдет уже в полной фазе затмения. Если Вы очутитесь на видимой стороне Луны в это время, то сможете наблюдать это же событие как солнечное затмение, т.е. когда диск планеты Земля полностью покроет Солнце. Специально для лунных наблюдателей художник Ана Гартстейн из израильского города Хайфа составила это изображение. В уменьшенной версии ее картинки изображение диска Земли, полученное во время полета корабля Аполлон-17, окружено красноватым солнечным свечением, прошедшим через пыльную атмосферу Земли. Ночная сторона Земли все-таки немного освещена закрытой от Солнца красной Луной. Диск Земли, видимый с поверхности Луны, в четыре раза больше диска Солнца, поэтому слабое свечение короны Солнца будет скрыто от наблюдателя. Слева сверху на картинке Солнце только-только появляется из-за лимба Земли.

Friday, March 2, 2007

Ангараг гариг Розетта аппаратаас / Rosetta Over Mars / Розетта над Марсом


Тайлбар: Хоёр сарын 25-нд Ангарагаас 1000 км-ийн зайнаас авсан энэ зураг дээр Европын Сансанр судлалын Агентлагийн Розетта хөлгийн самбар харагдаж байна. 2004 оны гурван сард хөөрсөн Розетта аппарат Ангараг гаригийн таталцлыг ашиглан маневр хийж байх энэ үедээ уг гаригт хамгийн ойрхон байсан. Түүний эцсийн зорилго нь 67Р/Чурюмов-Герасименко сүүлт од дээр буух явдал юм. Сүүлт одыг мөрдөгч уг хөлгийн доор Ангарагийн Сырт гэдэг мужийн харанхуй хил харагдаж байна. Гэвч энэ зургийг хэн авсан бэ? Уг зургийг Розеттагийн газардагч модуль дээр байгаа зургийн системийг (CIVA) шалгах үед авсан байна. Фила модуль нь 100 кг жинтэй хайрцаг хэлбэртэй ба гурван хөлтэй юм. 2014 оны арван нэгэн сард Розетта сүүлт одны цөмд ойртох үед уг модуль газардана гэж тооцоолж байгаа.

Explanation: Panels on ESA's Rosetta spacecraft appear in the foreground of this intriguing image of Mars recorded on February 25 at a range of about 1,000 kilometers. Launched in March 2004, Rosetta was near its closest approach to the Red Planet during a gravity assist flyby maneuver and is ultimately destined to rendezvous with a comet designated 67P/Churyumov-Gerasimenko. Below the comet-chasing spacecraft lies a dark boundary along the martian Syrtis region. But wait ... who took the picture? The picture was actually captured by the imaging system (CIVA) onboard Rosetta's lander, Philae, switched on for testing. The three-legged, box-shaped, 100 kilogram Philae is scheduled to attempt a landing on the comet nucleus after Rosetta's rendezvous in November 2014.


Пояснение: Панели космического аппарата Европейского космического агентства Розетта видны на переднем плане этого интригующего изображения Марса, полученного 25-го февраля с расстояния около тысячи километров. Запущенный в марте 2004 года аппарат Розетта в это время находился на наименьшем расстоянии от Красной планеты при пролете около нее, совершая гравитационный маневр. Его конечная цель - встреча с кометой 67P/Чурюмова-Герасименко. Под преследующим комету космическим аппаратом видна темная граница марсианской области Сырт. Но подождите ... а кто же фотографировал? Снимок был сделан включенной для проверки системой для получения изображений (CIVA) на борту посадочного модуля Розетты. Модуль Фила весит 100 килограммов, имеет форму коробки и снабжен тремя опорами. Предполагается, что он совершит посадку на ядро кометы после того, как Розетта приблизится к комете в ноябре 2014 года.