Saturday, March 3, 2007

Саран дээрх нар хиртэлт / Solar Eclipse from the Moon / Солнечное затмение на Луне

Тайлбар: Хагас сайны (6 сарын 3-ны) сар хиртэлтийг ихэнх газраас харж болох байсан. Жишээ нь Европ, Африк, баруун Азийн хүмүүс сарыг дэлхийн сүүдэр дундуур гулган гарах үзэгдлийг бүхэлд нь ажиглаж болох байсан бол Хойд Америкийн зүүн хэсэгт сар бүтэн хиртсэн байдалтайгаар мандсан юм. Энэ үед та сарны наад талд очсон бол манай гариг нарыг хэрхэн бүхэлд нь халхлахыг үзэх байлаа. Саран дээр байгаа хүнд ямар зүйл харагдах байсныг Hana Gartstein (Хайфа, Израиль) компьютер графикийн аргаар үзүүлжээ. Түүний зургийн дээд хэсэг болох Аполлон 17-гоос авсан дэлхийн зураг улаавтар өнгөтэй манангаар бүрхэгдсэн байгаа нь нарны гэрэл дэлхийн тоосорхог агаар мандлыг нэвтэрч байгааг дүрсэлжээ. Дэлхийн шөнө болж байгаа тал нь харанхуй, улаан өнгөтэй болсон сарны гэрэлд бүдэг харагдах ба дэлхийн диск нь нарны дискнээс дөрөв дахин том харагдах тул нарны титэм нь бүдэгхэн харагдана. Зүүн дээд хэсэгт нар дэлхийн дискний цаагуур далд орж байгааг үзүүлжээ.

Explanation: Parts of Saturday's (March 3) lunar eclipse will be widely visible. For example, skywatchers in Europe, Africa, and western Asia will be able to see the entire spectacle of the Moon gliding through Earth's shadow, but in eastern North America the Moon will rise already in its total eclipse phase. Of course if you traveled to the Moon's near side, you could see the same event as a solar eclipse, with the disk of our fair planet Earth completely blocking out the Sun. For a moon-based observer's view, graphic artist Hana Gartstein (Haifa, Israel) offers this composite illustration. In the cropped version of her picture, an Apollo 17 image of Earth is surrounded with a red-tinted haze as sunlight streams through the planet's dusty atmosphere. Earth's night side remains faintly visible, still illuminated by the dark, reddened Moon, but the disk of the Earth would appear almost four times the size of the Sun's disk, so the faint corona surrounding the Sun would be largely obscured. At the upper left, the Sun itself is just disappearing behind the Earth's limb.


Пояснение: Фазы лунного затмения, которое случится в грядущую субботу 3 марта, будут видны с большой части поверхности Земли. Так, наблюдатели в Европе, Африке, западной Азии увидят затмение от начала и до конца, когда Луна проскользит сквозь тень Земли. Для жителей же восточной части Северной Америки Луна взойдет уже в полной фазе затмения. Если Вы очутитесь на видимой стороне Луны в это время, то сможете наблюдать это же событие как солнечное затмение, т.е. когда диск планеты Земля полностью покроет Солнце. Специально для лунных наблюдателей художник Ана Гартстейн из израильского города Хайфа составила это изображение. В уменьшенной версии ее картинки изображение диска Земли, полученное во время полета корабля Аполлон-17, окружено красноватым солнечным свечением, прошедшим через пыльную атмосферу Земли. Ночная сторона Земли все-таки немного освещена закрытой от Солнца красной Луной. Диск Земли, видимый с поверхности Луны, в четыре раза больше диска Солнца, поэтому слабое свечение короны Солнца будет скрыто от наблюдателя. Слева сверху на картинке Солнце только-только появляется из-за лимба Земли.

No comments: