Saturday, November 9, 2013

Бодлого L. Үг

Бодох линк: http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=2011

Никитад а, б болон в үсгүүд нийтдээ n ширхэг байгаа. Эдгээр үсгүүдийг бүгдийг нь ашиглан n урттай үг ядаж 6 ширхэгийг үүсгэж болох эсэхийг ол.

Оролт

Эхний мөрөнд нийт үсгийн тоо n өгөгдөнө (1 ≤ n ≤ 100).
Хоёр дахь мөрөнд үсгүүдийг илэрхийлэх n урттай 1-3 хүртлэх тоон дараалал байна. 1 нь а үсгийг, 2 нь б, 3 нь в үсгийг илэрхийлнэ.

Гаралт

Хэрэв Никита n урттай ядаж 6 ялгаатай үг үүсгэж чадах бол Yes үгүй бол No гэж хэвлэнэ.

Жишээ оролт

6
1 2 2 3 3 3

Жишээ гаралт

Yes

No comments: