Wednesday, May 21, 2014

Codeforces #247 A. Хар квадрат

Мэдрүүртэй утсан дээр Хар квадрат гэдэг тоглоом байдаг.
Дэлгэцэн дээр дөрвөн зурвас байна.
Секунд бүрт аль нэг зурвас дээр хар квадрат гарч ирдэг. i-р зурвас дээр гарч ирсэн квадрат дээр дарахад a[i] калори зарцуулагдаг.
Тоглолтын явцыг харуулах s тэмдэгт мөр болон зурвасуудын калорийг харуулсан a[1], a[2], a[3], a[4] тоонууд өгөгдсөн бол тоглолтонд зарцуулагдах нийт калорийг ол.

Оролт
Эхний мөрөнд калориудыг заах a1, a2, a3, a4 (0 ≤ a1, a2, a3, a4 ≤ 10^4) бүхэл тоонууд өгөгдөнө.
Хоёр дахь мөрөнд s (1 ≤ |s| ≤ 10^5) тэмдэгт мөр өгөгдөнө. Түүний тэмдэгт бүр нь тухайн секундэд аль зурвас дээр квадрат гарч ирснийг заана.

Гаралт
Зарцуулагдан нийт калорийг гаргана.

No comments: