Tuesday, May 12, 2009

Мэдээлэлзүйн Улсын 23-р олимпиадын дүн


Нэг хүүхдийн оноог буруу шивээд хэвлэсэн байсан санагдана. Гэхдээ тэр нь эхний 6 байранд л лав байгаагүй. Бусад оноо нь зөв.

No comments: