Tuesday, August 25, 2009

Засвар

Өнөөдөр 206-д лекц орох боломжгүй. Харин 202-т лаборатор орно. Ирж асуух зүйл байвал асууж болно.

No comments: