Saturday, January 28, 2012

Шинээр элссэн магиструудад санал болгох дипломын сэдвүүд

Магистрын дипломын сэдвүүд:
1. Хамгийн их энтропийн аргыг ашигласан текст ангилагч

2. Хамгийн их энтропийн аргыг ашигласан үг ангилагч

3. Нейроны сүлжээг ашигласан текст ангилагч

4. Нейроны сүлжээг ашигласан үг ангилагч

5. Ойрын хөршүүд ашигласан текст ангилагч

6. Ойрын хөршүүд ашигласан үг ангилагч

7. Тулгуур векторын машин ашигласан текст ангилагч

8. Тулгуур векторын машин ашигласан үг ангилагч

3. Шийдвэрийн мод ашигласан үг ангилагч

No comments: