Saturday, January 28, 2012

Хаврын семестрт диплом удирдах сэдвүүд

Сэдвийн нэр
Ургийн модны програм

Ургийн модны вэб сайт

"ӨСУС-үүдийн гүйцэтгэлийн харьцуулалтын хэрэгсэл"

Олон тоглогчтой онлайн тоглоом

Мэдлэг хуваалцах вэб сайт

Шалгалтын хариултын шаблон шалгах програм (авчихсан)

Програмуудыг хар хайрцагны аргыг ашиглан автоматаар тестлэх систем

Хичээлийн хуваарь зохиох програм

"Төсөөтэйн вектор ашигласан хайлтын системийн загвар"

Орчуулгын санах ойн програм


Сэдвийн англи нэр

Genealogy tree software

Genealogy tree website

"A Benchmarking Tool for Database Management Systems"

Online multiplayer game

Knowledge-sharing website

Examination answer sheet checker software

Software testing system using black-box method

Scheduling software

Search system model with similarity vector

Translation memory software


Сэдэв авахдаа дипломын нарийн бичиг Г. Болд-Эрдэнэд хандана уу. Дээрх жагсаалтанд сэдвийг оюутан сонгосон эсэх нь байхгүй байгаа.

No comments: