Wednesday, March 11, 2009

Нэгдүгээр дэвтэр

Оршил
Энэ хэсэгт алгоритмын шинжилгээнд ашиглагддаг математикийн аргуудын тухай мэдээллийг нэгтгэсэн болно. Иймд энэ хэсгийг гүйлгэн уншаад дараа нь хэрэгтэй үед нь эргэн харах хэрэгтэй.
Хоёрдугаар бүлэгт бид функцийн асимптотиктой холбоотой (Θ гэх мэт) болон бусад ойлголт болон тэмдэглэгээнүүдийг үзнэ. Энд бидний зорилго бол ямар нэг шинэ зүйлийн тухай ярих биш тэмдэглэгээ болон нэр томъёогоо нэгтгэх явдал юм.
Гуравдугаар бүлэгт нийлбэрийг бодох болон үнэлэх төрөл бүрийн аргуудын тухай гарна (дэлгэрэнгүйг математик анализын дурын номноос үзэж болно).
Дөрөвдүгээр бүлэг бүтнээрээ рекуррент харьцааг жирийн үнэлгээнд хувиргах тухай юм. Бид ихэнх тохиолдолд хангалттай хэрэг болох энэ төрлийн нэг хувиргалтыг томъёолон, батлах болно. Баталгаа нь хангалттай урт боловч дахиж хэрэглэгдэхгүй тул эхний удаа уншихдаа алгасах хэрэгтэй.
Тавдугаар бүлэгт бид олонлог, харьцаа, функц, граф болон модтой холбоотой төрөл бүрийн ойлголтуудын тодорхойлолт болон тэмдэглэгээг үзнэ.
Зургаадугаар бүлэг хослолын онол болон магадлалын онолын үндсэн ойлголтуудад зориулагдсан. Номын ихэнх хэсэгт энэ материалыг ашиглаагүй тул эхний удаад энэ бүлгийг алгасаад, хэрэгцээтэй үедээ эргэн унших хэрэгтэй.

No comments: