Wednesday, March 11, 2009

Өмнөх үг

Энэ номонд алгоритмыг байгуулах болон шинжлэх орчин үеийн аргуудын тухай дэлгэрэнгүй өгүүлнэ. Энд олон алгоритмуудыг авч үзсэн ба тэдгээрийн тухай ойлгомжтой, ямар нэг зүйлийг орхилгүйгээр сайтар тайлбарласан байгаа.
Алгоритмуудыг псевдокод хэлбэрээр бичсэн байгаа ба дунд нь тайлбар хийсэн байгаа тул програмчлалын талаар бага ойлголттой хүнд ч ойлгомжтой байх болно. Номонд төрөл бүрийг алгоритмын ажиллагааг тайлбарласан 260 гаруй зураг бий. Бид алгоритмын үр ашигтай байдалд гол анхаарлаа хандуулсан ба авч үзэж буй алгоритмуудынхаа ажиллах хугацааны үнэлгээг хийсэн байгаа.
Бид нэгдүгээр курсын оюутнуудаас доктор оюутнууд, багш нар хүртэл ашиглаж болохуйц алгоритм болон өгөгдлийн бүтцийг байгуулах тухай сурах бичиг бичихийг хичээлээ. Мөн уг номыг мэргэжлийн програмистууд бие даан үзэж болох юм.

Багш нарт:

Бид уг номыг нэгдүгээр курсын програмчлалын хэл, өгөгдлийн бүтэц болон доктор оюутнуудын үр ашигтай алгоритмын хичээлд ашиглаж болохуйцаар төрөл бүрийн түвшинд ашиглаж болохуйцаар бичсэн. Энд байгаа бүх материал нь нэг семестрт орж амжихааргүй байгаа тул бүлгүүдээс тохирохыг нь сонгон авах хэрэгтэй.
Бүлгүүд нь хоорондоо хамааралгүй байхаар бичигдсэн. Бүлэг нь хамгийн энгийн материалаасаа эхлэх ба хүнд хэсгүүд нь одоор тэмдэглэгдсэн байх буюу бүлгийн сүүл хэсэгт байрласан байна. Эхлэн суралцагчдад орох хичээлдээ бүлгүүдийн эхний хэдэн хэсгийг ороход хангалттай. Харин үлдсэн хэсгүүдийг дараагийн курсуудэд үзэж болно...

No comments: