Tuesday, July 4, 1995

Туманность "Фейерверк" / “Салют” (firework) мананцар / The Firework Nebula

Пояснение: Туманность "Фейерверк", известная астрономам под названием "GK Per", является следствием звездного взрыва, или новой звездой. Новая звезда - это явление, при котором взрывается вещество накопленное на поверхности белого карлика. В данном случае новая наблюдалась в 1901 году, и была названа Новой Персея 1901 года. Эта новая в максимуме не уступала наиболее ярким звездам нашего ночного неба, однако позже она стала такой слабой, что ни один телескоп не мог ее увидеть. Вскоре астрономы увидели расширяющуюся оболочку газа, которая теперь превратилась в красивую туманность, изображающую необычный фейерверк.

Тайлбар:
Салют мананцар буюу одон орончдын нэрлэдэгээр “GK Per” нь одны дэлбэрэлт буюу шинэ одны үр дүнд бий болжээ. Шинэ од гэдэг нь жижиг од буюу цагаан одой од өөрийн гадарга дээр хуралдсан бодисоо цацан дэлбэрэх процессыг хэлдэг. Энэ тохиолдолд шинэ од 1901 онд үүссэн ба 1901 оны Шинэ Персей гэж нэрлэгдсэн байна. Уг шинэ од нь эхэндээ тэнгэрт байдаг тод одуудтай адил гэрэлтэж байсан боловч сүүлдээ телескопоор ч харж болохооргүй болтлоо бүдгэрчээ. Дараа нь одон орончид өргөсч байгаа хийн бүрхүүл харсан ба тэр нь одоогийн энэ ёслолын буудлагын хэлбэртэй мананцар болсон байна. Буудлага хэлбэртэй байгаагийн шалтгаан нь одоог хүртэл маргааны талбар болж байгаа.

Explanation: The Firework Nebula, known to astronomers as "GK Per", is the result of a type of stellar explosion called a nova. In a nova, a very compact star called a white dwarf blasts away gas that had accumulated on its surface. In this case the nova occurred in the year 1901 and is called Nova Persei 1901. This nova became as bright as one of the brighter stars we see in the night sky, but then faded until only a telescope could see it. Soon astronomers could see an expanding shell of gas that eventually became this spectacular nebula. The unusual "fireworks" type feature of this nebula is still a matter of research and discussion.

No comments: