Sunday, August 12, 2012

Нөхцөлт функц

|x| = \left\{ \begin{array}{rl}
-x &\mbox{ if $x<0$} \\
x &\mbox{ otherwise}
\end{array} \right.

Тайлбар:
\\ - мөр шилжүүлэх тэмдэгт
{rl} - хүснэгтийн багануудыг аль тал руу нь зэрэгцүүлэхийг заасан тэмдэгтүүд. (r - баруун тийш, l - зүүн тийш)
right-ын ард байгаа цэг нь их хаалтыг хаах баруун талын хаалт байхгүйг заана.

Эх сурвалж: http://latexexamples.blogspot.com/2009/09/conditional-function.html

No comments: