Saturday, August 11, 2012

Latex дээр том хаалт бичих

Энгийн хаалт нь дотор нь байгаа томъёогоо дагаж томордоггүй тул хаалтуудын өмнө тусгай команд бичнэ.

\left( frac{1}{2} \right)

Модулийн босоо хаалт (|)-ын хувьд ч энэ нь биелнэ.

No comments: