Saturday, August 11, 2012

sed ашиглан tab-аар тусгаарлагдсан багануудтай текст файлын эхний баганыг устгах

sed 's/[^ ]* \(.*\)/\1/' file > newfile
^ болон *-ын ард байгаа tab тэмдэгтийг бичихийн тулд Ctrl+v гээд дараа нь tab товчийг дарна.
Эх сурвалж: http://www.unix.com/shell-programming-scripting/104524-delete-first-column-tab-delimited-text-file.html

No comments: