Wednesday, July 3, 2013

Олон улсын мэдээлэлзүйн олимпиадын хамрах сэдвүүд (syllabus)

(http://people.ksp.sk/~misof/ioi-syllabus/ сайтаас)

1. Математик (Mathematics)
1. 1. Арифметик ба Геометр (Arithmetics and Geometry)
1. 2. Дискрет математик (Discrete Structures)
1. 3. Математикийн бусад сэдвүүд (Other areas in Mathematics)

2. Мэдээлэлзүй (Computing Science)
2. 1. Програмчлалын үндэс (Programming Fundamentals)
2. 2. Алгоритм ба Үнэлгээ (Algorithms and Complexity)
2. 3. Мэдээлэлзүйн бусад сэдвүүд (Other areas in Computing Science)

3. Програм хангамжийн инженерчлэл (Software Engineering)
3. 1. Програм хангамжийн дизайн (Software design)
3. 2. API хэрэглэх (Using APIs)
3. 3. Програм хангамжийн хэрэгсэл ба орчнууд (Software tools and environments)
3. 4. Програм хангамжийн процессууд (Software processes)
3. 5. Програм хангамжийн шаардлага ба тодорхойлолт (Software requirements and specification)
3. 6. Програм хангамжийг баталгаажуулах (Software validation)
3. 7. Програм хангамжийн төслийн удирдлага (Software project management)
3. 8. Формал аргууд (Formal methods)

4. Компьютерийн хэрэглээ (Computer Literacy)

Олимпиад дээр дэвшигддэг бодлогууд нь ихэвчлэн "Мэдээлэлзүй" гэсэн хэсгээс орж ирдэг. Гэвч бусад сэдвүүд нь тэдгээр бодлогуудыг бодох, бодолтоо үнэн зөв гэдгийг батлах зэрэгт хэрэгтэй. Сэдвүүдийн дэлгэрэнгүй "Мэдээлэлзүйн олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж" цувралууд дээр удахгүй гарах болно.

No comments: