Friday, December 28, 2007

Дэлхий бүрэнхийд / Earth at Twilight / Земля в сумерках

Тайлбар: Та манай сайхан гаригийн далай болон түүн дээрх үүлсийг харуулсан зургийг үзэж байна. Өдөр болон шөнийн хооронд тодорхой хил байхгүй нь тод харагдаж байгаа. Энэ хилийг терминатор гэх ба өдрийн гэрэл багасч шөнөд шилжих үед буюу бүрэнхийд хамаарна. Уг зургийн баруун талаас нар тусч байгаа ба үүлний дээд хэсэгт нарны гэрэл ойж агаар мандлын хамгийн доод давхарга болох тропосферын тоосноос болж сарнин улаавтар өнгөтэй харагдаж байна. Нарны гэрэл цаашид агаарын дээд, цэвэр давхаргад сарниснаар цэнхэр туяа үүсгэж байгааг өдрийн талын хязгаар сансрын харанхуй өнгөнд хувирах хэсэгт харж болно. Энэ зургийг дэлхий тойрог замд 211 далайн милийн өндөрт байрлаж буй Олон улсын сансрын станцаас 2001 оны зургаан сард ганц удаа тоон аппаратаар авсан байна.


Explanation: No sudden, sharp boundary marks the passage of day into night in this gorgeous view of ocean and clouds over our fair planet Earth. Instead, the shadow line or terminator is diffuse and shows the gradual transition to darkness we experience as twilight. With the Sun illuminating the scene from the right, the cloud tops reflect gently reddened sunlight filtered through the dusty troposphere, the lowest layer of the planet's nurturing atmosphere. A clear high altitude layer, visible along the dayside's upper edge, scatters blue sunlight and fades into the blackness of space. This picture actually is a single digital photograph taken in June of 2001 from the International Space Station orbiting at an altitude of 211 nautical miles.

Пояснение: Вы видите снимок нашей прекрасной планеты Земля, показывающий поверхность океана и облака над ним. Хорошо видно, что не существует резкой границы между днем и ночью. Эта граница - терминатор - туманна и расплывчата, что соответствует постепенному переходу от светлого времени суток к темному, который мы воспринимаем как сумерки. Солнце освещает всю эту панораму справа, верхушки облаков отражают солнечный свет, слегка покрасневший в результате рассеяния в пыльной тропосфере - самом нижнем слое земной атмосферы. Рассеяние солнечного света в высоких, чистых слоях атмосферы можно наблюдать как голубую полоску вдоль верхнего края дневной стороны, которая переходит в черноту космического пространства. Эта картинка - действительно одна цифровая фотография, полученная в июне 2001 года с Международной космической станции, вращающейся по орбите вокруг Земли на высоте 211 морских миль.

No comments: