Monday, December 24, 2007

Өнөөдрийн шөнийн сар ба Ангараг гариг / Moon and Mars Tonight / Луна и Марс сегодня ночью

Тайлбар: Өнөөдөр шөнийн тэнгэрийг бүтэн сар болон улаан өнгөт Ангараг гариг хуваан эзэмших болно. Тэнгэрийг сонирхогчид энэ хоёрыг нэг градусын эсвэл түүнээс ч бага зөрөөтэйгээр ажиглах боломжтой. Харин хойд америк болон европын хойд хэсгээр зарим газарт сар Ангарагийг халхлах болно. Ангараг гариг ийм тод байгаа нь тэрээр нарны бараг эсрэг талд мөн дэлхийд хамгийн ойр байрлалдаа орсноос шалтгаална. Гэвч сар мөн л энэ шөнө нарны эсрэг талд гарсан тул илүү тод байгаа. Өнөөдрийн энэ байдлыг сарын өмнө Жон Хармсын арын хашаанаасаа авсан энэ зураг дээр ч харж болно. Зураг дээр бараг бүтэн сар, хажууд нь Ангараг гариг байна. Үүнийг ганц удаагийн зураг авалтаар гүйцэтгэсэн ба Жон сарны гэрлийн хэсгийг үүлс халхална гэж тооцоолсон нь талаар болсонгүй.


Explanation: The Full Moon and a brilliant, ruddy Mars will share the sky tonight. Skygazers can easily enjoy the celestial pairing as the two are separated by a degree or even less. In fact, seen from parts of northern North America and Europe, the Moon will actually occult (pass in front of) the Red Planet. Mars is so bright because it is near opposition, opposite the Sun in Earth's sky and near its closest approach to planet Earth. But Mars is not nearly as bright as the Moon, also opposite the Sun tonight. In this striking preview of tonight's sky show, backyard astronomer John Harms was able to photograph an almost Full Moon near Mars last month. His simple, single exposure relied on clouds to block some of the overwhelming moonlight.

Пояснение: Сегодня ночью небо будут делить полная Луна и сверкающий красный Марс. Любители неба смогут насладиться этой небесной парой, которая будет разделена лишь одним градусом или даже еще меньше. Так, в некоторых северных областях Северной Америки и Европы Луна покроет Красную планету. Марс сейчас такой яркий, потому что он находится в противостоянии, т.е. с противоположной стороны относительно Земли нежели Солнце, а также потому что он находится сейчас ближе всего к Земле. Но только Марс все же не такой яркий как Луна, которая в эту ночь тоже будет в противостоянии Солнцу. На сегодняшней картинке Вы видите анонс сегодняшнего явления — фотографию, сделанную астрономом Джоном Хармсом месяц назад на заднем дворе. На фотографии запечатлена почти полная Луна, и рядом Марс. Это просто одиночная экспозиция, на которой, как не зря надеялся Джон, облака поглощают некоторое количество затмевающего лунного света.

No comments: