Saturday, March 13, 2010

Уралын их сургуулийн 2010 оны аварга шалгаруулах тэмцээн. Бодлого D

1.5 ажилчид

"Гурван ажилчид траншейг нэг өдөрт ухаж чадна. Яг ийм траншейг хоёр өдөрт ухахын тулд хэдэн ажилчин хэрэгтэй вэ?" гэсэн бодлогыг Витя Перестукин бодоод 1.5 ажилчин гэж гаргажээ. Гэвч тал хүн гэж байхгүй тул бодлогын зөв хариу нь 2 хүн юм. Эхний өдөр нэг л ажилчин нь ухах ба хоёр дахь өдөр хоёулаа зэрэг ажиллана.
m ширхэг ажилчид бүгд өдөр бүр ажиллавал траншейг d1 өдрийн дотор ухаж чадна. Энэ траншейг d2 өдөрт ухаж чадах ажилчдын хамгийн бага тоог болон тэдгээрийн ажлын хуваарийг ол.

Оролт

m, d1, d2 гэсэн гурван бүхэл тоо өгөгдөнө (1 ≤ m, d1, d2 ≤ 10 000).

Гаралт

Ганц мөрөнд d2 ширхэг тоог хэвлэнэ. Эдгээр тоо нь ажлыг хугацаанд нь дуусгахын тулд өдөр тус бүрт хэдэн ажилчин ажиллах ёстойг заана. Зарим өдөрт ганц ч ажилчин ажиллаагүй байж болно (хамгийн сүүлийн өдөр ч гэсэн). Хэрэв олон зөв хариу байвал аль нэгийг нь гаргана.

Жишээ оролт
3 1 2

Жишээ гаралт
1 2

No comments: