Saturday, March 13, 2010

Уралын их сургуулийн 2010 оны аварга шалгаруулах тэмцээн. Бодлого G

Өндөр настан

Британийн эрдэмтэд "одоо амьд байгаа хамгийн өндөр настан"-гуудын жагсаалтыг гаргажээ. Уг жагсаалтад өндөр настан бүрийн төрсөн огноо, дэлхийн хамгийн өндөр настанаар хэр удсан тухай мэдээлэл байна. Гэвч жагсаалтанд хэн нь хамгийн урт насалсныг заагаагүй.
Жагсаалтыг ашиглан хамгийн урт насалсан хүнийг ол.

Оролт
Эхний мөрөнд жагсаалтан дахь өндөр настны тоо n байрлана (1 ≤ n ≤ 100).
Дараагийн n ширхэг мөрөнд өндөр настан бүрийг d1, d2, d3 гэсэн гурван огноогоор илэрхийлсэн байна. d1-өндөр настны төрсөн огноо, d2-хэзээнээс эхлээд дэлхийн хамгийн өндөр настан болсон, d3-нас барсан огноо. Бүх огноо "dd.mm.yyyy" форматтай ба 01.01.1800-гаас 31.12.2009 гэсэн завсарт байна (британийн эрдэмтэд Григорианы календарийг ашигладаг). Огноонууд нэг мөрөнд байрлах ба тэдгээрийг нэг хоосон зайгаар тусгаарласан байгаа. d2 нь d1-ээс их, d3 нь d2-оос их байна. Аль нэг мөрийн d2 огноо нь өмнөх мөрийн d3 огноотой үргэлж тэнцүү байна. Бүх төрсөн огноо болон нас барсан огноонууд ялгаатай.

Гаралт
Хамгийн урт насалсан өндөр настны дугаарыг гаргана. Насыг өдрөөр хэмжих ба төрсөн болон нас барсан өдрүүдийг бас бүтэн өдрөөр тооцно. Өндөр настны дугаар нь 1-ээс n-ийн хүртэл утга авна. Хэрэв хэд хэдэн өндөр настан хамгийн урт насалсан байвал хамгийн эхэлж нас барсных нь дугаарыг гаргана.

Жишээ оролт
4
10.10.1873 27.12.1987 11.01.1988
18.11.1874 11.01.1988 14.02.1991
21.02.1875 14.02.1991 04.08.1997
29.08.1880 04.08.1997 16.04.1998

Жишээ гаралт
3

Тайлбар: Григорианы календарт өндөр жил нь 366 хоногтой, бусад жил нь 365 хоногтой байна. Тухайн жил өндөр эсэхийг дараах байдлаар тодорхойлно:
- 4-т хуваагддаг он бүр өндөр жил гэж үзнэ
- Тийм онуудаас 100-д хуваагддаг бол өндөр бус гэж үзнэ
- Тийм онуудаас 400-д хуваагддаг бол өндөр гэж үзнэ.

No comments: