Monday, August 26, 2013

2013-2014 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд удирдах магистрын сэдвүүд

1. Текстүүдийн семантик төсөөг тооцоолох параллель алгоритм (Parallel algorithm for semantic similarity calculation of texts)
2. Нийгмийн сүлжээн дэх текстийн эерэг, сөрөг утгыг шинжлэх (Contextual polarity of messages in social networks)
3. Телевизийн сувгийн мессеж зарын текстийг галиглахад гарах алдааг багасгах алгоритм (Algorithm for reducing transliteration errors of TV channel text ads)

No comments: