Thursday, September 17, 2009

CS200 Лабораторын ажил №1-ийн бодолт

sw09d015

"Цагираг"#include "stdio.h"
main(){
double r=20;
double R;
double pi=3.14;
scanf("%lf", &R);
printf("%.3lf", 3.14*R*R-3.14*20*20);
return 0;
}


Програмаа үүнтэй адилаар бичиж сурах хэрэгтэй. Ямар мөрүүдийн эхэнд хоосон зайнууд авсан байгааг сайн ажигла.

No comments: