Monday, September 28, 2009

CS200 Лабораторын ажил №4. Нийтлэг алдааМөр бүрийн төгсгөлд цэгтэй таслал бичиж болохгүй. Үйлдэл бүрийн төгсгөлд цэгтэй таслал бичнэ. Иймд if(x>y); гэж бичвэл нөхцөл шалгах үйлдэл маань x>y нөхцөл үнэн байх тохиолдолд юу ч хийлгүйгээр дуусахад хүрнэ (цэгтэй таслал ба if-ийн хаалт хоёрын хооронд юу ч байхгүй байгаа учраас). Иймд энэ тохиолдолд цэгтэй таслалыг бичихгүй байна уу.

No comments: