Monday, September 28, 2009

CS200 Бие даалтын ажил №1

Даалгавар:

1. C хэлэн дэх өгөгдлийн төрлүүдийн утгуудын хязгаарыг харьцуулж бич (data types – int, float, double, … гэх мэт).

2. math.h толгой файлын доорх функцуудийн гүйцэтгэх үүрэг, хүлээн авах утгууд болон буцаах үр дүнг тодорхойл:abs(), atan(), atanl(), acos(), acosl(), asin(), asinl(), ceil(), ceill(), floor(), floorl(), exp(), expl(), fabsl(), labs(), frexp(), frexpl(), log(), logl(), log10(), log10l(), modf(), modfl(), pow(), powl(), pow10(), pow10l(), sinl(), cosl(), tanl()

Хугацаа:

8-р долоо хоногийн харгалзах бие даалтын цагууд дээрээ авчирч шалгуулна. Үүнээс өөр цагууд дээр болон үүнээс хойш хүлээн авахгүй.

Гүйцэтгэх хэлбэр:

Цаасан дээр хэвлэх.Ашиглах материалууд:

1. Borland С++ хэлний редакторын тусламж.

2. http://www.csms.edu.mn/cs200 хуудсан дээрх материалууд

3. С хэлний тухай монгол хэл дээрх бусад номууд.

No comments: