Friday, December 11, 2009

Үндэсний програмчлалын олимпиадын сорил №3

http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=12&page=show_contest&contest=246 сайт дээр 12 сарын 19-нд болно. Бодсон бодлогын тоогоор нэг оноо авна.

Багуудын бүрэлдэхүүнийг дахин сануулъя:
1. sw09d051, sw09d078, sw09d015
2. sw09d029, hw09d030, sw09d066
3. sw09d003, sw09d202, sw09d212
4. hw08d035, sw09d002, sw09d071
5. sw09d064, sw09d044, sw09d020
6. sw09d021, sw09d079, sw09d037
7. hw09d002, sw09d019, sw09d027
8. sw09d070, hw09d013, sw09d010
9. sw09d031, sw09d400, sw09d030
10. sw08d050, sw09d052, sw08d037
11. hw09d240, ?, ?

1 comment:

Xacaa said...

B бодлогын бодолт

#include

main() {
int t, n;
char d[1];
cin >> t;
cin.getline(d, 1);
for(n=0; n<t; n++)
{
int i, j, l;
bool b=true;
char a[20], c[20];
cout << "a :";
cin.getline(a, 20);
cout << "c :";
cin.getline(c, 20);
for(j=0; j<strlen(a); j++)
{
if(a[j]==' ')
{
if(a[j+1]!=' ')
{
for(l=j; l<strlen(a)-1; l++)
{
a[l]=a[l+1];
}
a[strlen(a)-1]=0;
}
else
{
cout << "Output Format Error" << endl;
b=false;
break;
}
}
}
if(b==true)
{
for(i=0; i<strlen(c); i++)
{
if(c[i]!=a[i])
{
b=false;
break;
}
}
if(b==true)
cout << "Yes" << endl;
else
cout << "Wrong Answer" << endl;
}
}
cin.get();
return 0;
}

Яах уу? Хоцороод хаясан :(