Thursday, December 10, 2009

CS200 70 оноо

Энд дарж ороод Нийт гэсэн баганыг үзнэ үү. Дутуу тавиулсан оноо байвал 5 дахь өдрийг дуусахаас өмнө ирж хэлэхгүй бол энэ чигээрээ сургалтын албанд очно.

No comments: