Thursday, December 3, 2009

CS200 Сүүлчийн бие даалтын ажлууд

Бие даалт 3,4-өө 16-р долоо хоногийн 4-4-р пар хүртэл өгч болно. Сүүлийн өдөр болтол хойш тавихгүй байх хэрэгтэй.
Бусад лабораторын багш нар дээр суудаг оюутнуудад хамаарахгүй.

No comments: