Sunday, December 6, 2009

CS200 Сорил-2-ын тухай

Сорил-2-ын материал буруу хэвлэгдсэнээс болж хүчингүй боллоо. Дахин сорил авахад анги хүрэлцэхгүй тул Сорил-1-ийн оноогоор тооцно.
Сорил-1 дээр ирээгүй, 0 оноо авсан оюутнуудаас сүүлийн лекцүүд дээр дахин авна.

No comments: