Tuesday, December 8, 2009

CS200, SW316, MT721 Төлбөрөө дутуу хийсэн оюутнуудад

Сургалтын албанаас сургалтын төлбөрөө дутуу хийсэн оюутнуудад сургалтынх нь дүнг тавихгүй байх шийдвэр ирсэн тул доорх оюутнууд хурдан төлбөрөө дуусгана уу. 5 дахь өдрөөс өмнө дуусгаагүй бол дүнг оруулахгүй.


No comments: