Tuesday, July 24, 2007

Верона Рупес: Нарны системийн хамгийн өндөр хад / Verona Rupes: Tallest Known Cliff in the Solar System / Верона Рупес: самая высокая скала в Солнечн


Тайлбар: Нарны системийн хамгийн өндөр хадан дээрээс үсрээд амьд үлдэж болох уу? Энэ бол боломжтой зүйл юм. Тэнгэрийн вангийн дагуул Миранда дээрх Верона Рупес хад нь 20 км-ийн гүнтэй бөгөөд энэ нь дэлхий дээрх Гранд Каньоноос арав дахин гүнзгий гэсэн үг. Мирандагийн бага таталцлын хүчийг тооцвол экстремист адал явдал хайгч уг хадан дээрээс 12 минутын турш унаж, газардах үедээ уралдааны машины буюу 200 км/ц хурдтай болсон байна. Гэвч тохирох агаарын дэр хэрэглэвэл ийм тохиолдолд амь гарч болно. Верона Рупесийн дээрх зургийг 1986 онд түүний хажуугаар гарсан Вояжер-2 хөлгөөс авчээ. Уг аварга хадыг яаж үүссэнийг тогтоогоогүй байгаа ба том мөргөлдөөний улмаас эсвэл тектоникийн хөдөлгөөнөөс үүссэн байх гэж таамаглаж байгаа.

Explanation: Could you survive a jump off the tallest cliff in the Solar System? Quite possibly. Verona Rupes on Uranus' moon Miranda is estimated to be 20 kilometers deep -- ten times the depth of the Earth's Grand Canyon. Given Miranda's low gravity, it would take about 12 minutes for a thrill-seeking adventurer to fall from the top, reaching the bottom at the speed of a racecar -- about 200 kilometers per hour. Even so, the fall might be survivable given proper airbag protection. The above image of Verona Rupes was captured by the passing Voyager 2 robotic spacecraft in 1986. How the giant cliff was created remains unknown, but is possibly related to a large impact or tectonic surface motion.

Пояснение: Смогли бы вы выжить после прыжка с самой высокой скалы в Солнечной системе? Вполне возможно. Высота скалы Верона Рупес на спутнике Урана Миранде - около 20 километров, что в десять раз больше глубины Большого Каньона на Земле. Учитывая низкую силу тяготения на Миранде, ищущий острых ощущений любитель приключений будет падать с вершины примерно 12 минут и достигнет скорости гоночного автомобиля - около 200 километров в час. Но даже после такого падения можно выжить, если иметь для защиты подходящую воздушную подушку. Это изображение скалы Верона Рупес было получено пролетающим мимо спутника автоматическим космическим аппаратом Вояджер-2 в 1986 году. Происхождение гигантской скалы остается неизвестным, возможно, оно связано с сильным ударом или тектоническими движениями поверхности.

No comments: