Friday, April 18, 2014

RCC 2014 Warmup (Div. 2) Problem B: Crash

Онлайн тэмцээнд оролцогчид ижил бодолтуудаа дахин дахин илгээх нь их байдаг.

Оролцогч бүр өөрийн давтагдашгүй k гэсэн дугаартай байна. Илгээгдсэн бодолт А бүр дараах хоёр тоогоор илэрхийлэгдэнэ: х гэдэг нь А-тай ижил хамгийн эхний бодолтоос өмнө систем рүү илгээгдсэн А-гаас ялгаатай бодолтуудын тоо, k гэдэг нь бодолт илгээсэн оролцогчийн дугаар. Иймд яг ижилхэн бодолтуудын х нь ижил байна.
Онлайн системд бүх илгээгдсэн бодолтууд хугацаагаараа эрэмбэлэгдсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл ямар нэг k дугаартай оролцогчийн x (x>0) дугаартай бодолт системд байгаа бол энэ оролцогчийн x-1 дугаартай бодолт түүнээс өмнөх хаа нэг газар байгаа гэсэн үг.

Онлайн шалгах системийг алдааны дараа сэргээсэн. Шүүгчид илгээсэн бодолтуудыг гарган авсан боловч одоо тэд нар хугацааны зөв дарааллаараа байгаа эсэхийг мэдэхийг хүсч байгаа.

Оролт

Эхний мөрөнд бодолтуудын тоо болох n тоо өгөгдөнө. Дараагийн n тооны мөрөнд x, k тоонууд зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө. Бүх тоонууд 10^5 - ээс хэтрэхгүй, тэгээс их бүхэл тоо байна.

Гаралт
Бодолтууд хугацааны зөв дараалалтай байгаа бол YES, үгүй бол NO гэсэн үгийг хэвлэнэ.

No comments: