Saturday, October 17, 2009

10 сарын 2-ны хичээл нөхөлт

Лабораторын ажил №4-ийг дуусгаагүй оюутнууд өнөөдөр хийж болно. Вэб сайт нь өнөөдөр 23:59:59-д хаагдана.

No comments: