Thursday, October 29, 2009

SW316 Лабораторын ажил №3-ын хугацааг сунгав

Өнгөрсөн долоо хоногт ажилтай байсан тул энэ лабораторын ажлын эцсийн хугацааг 11-р долоо хоног болгон сунгав.

No comments: