Sunday, October 4, 2009

CS200 5 дахь өдрийн хичээл нөхөлт

10 сарын 2 болон 9-нд орох байсан хичээлийг 17, 24-нд тус тус нөхөх болсон тул 5-1 дээр лабораторийн хичээл ордог оюутнуудын хувьд 4, 5-р лабораторын ажил хийхэд хүндрэлтэй болжээ.
Иймд тус оюутнуудын хувьд дараах байдлаар асуудлыг шийднэ:
1. Бие даалтын цагуудыг ашиглан лабораторын ажил №4, 5-ыг гүйцэтгэх. Эсвэл
2. 10 сарын 17, 24-нд хичээл нөхөх үед лабораторын ажил №4, 5-ыг тэр өдөрт нь түр хугацаагаар нээх үед гүйцэтгэх. Энэ үед зөвхөн 5-1 дээр вэб дээр бүртгэлтэй оюутнууд л орж болохоор байхаар вэбийг нээх тул бусад цаг дээр суудаг оюутнууд орох боломжгүй.

No comments: