Monday, August 14, 1995

Буд: Наранд хамгийн ойрхон гариг / Mercury: Closest Planet to the Sun / Меркурий - самая близкая к Солнцу планета


Тайлбар: Энэ зургийг NASA-гийн “Маринер-10” хөлгийн Буд гаригийн хажуугаар 1974 онд гурван удаа өнгөрөхдөө авсан фото зургуудийг эвлүүлэн гаргаж авсан. Буд гариг нь наранд хамгийн ойрхон, халуунаараа хоёрт (хамгийн халуун нь Сугар гариг), хэмжээ багатайгаараа бас хоёрт (хамгийн жижиг гариг нь Дэлхийн ван) орох гариг юм. Буд гариг маш удаан эргэлддэг учраас тэнд нар жаргахаас дараагийн нар жаргалт хүртлэх “хоног” нь дэлхийн 176 өдөртэй тэнцдэг. Буд гаригийг олж харахад хэцүү байдаг нь түүний хэмжээтэй холбоогүй харин түүний Наранд ойрхон байдгаас болдог. Иймд түүнийг нар жаргаснаас хойш болон нар мандахаас өмнөх богино хугацаанд ажиглах боломжтой. Буд гариг дэлхийтэй адил хатуу хөрснөөс тогтох ба харин түүний соронзон туйлтай байдгийг тайлбарлаж чадаагүй байгаа.

Explanation: This picture was compiled from images taken by the NASA spacecraft Mariner 10 which flew by the planet three times in 1974. Mercury is the closest planet to the Sun, the second hottest planet (Venus gets hotter), and the second smallest planet (Pluto is smaller). Mercury rotates so slowly that one day there - "day" meaning the normal time it takes from sunset to sunset - lasts 176 days on Earth. It is difficult to see Mercury not because it is dim but because it always appears near the Sun, and is therefore only visible for a short time just after sunset or just before sunrise. Mercury is made of rocky material like Earth. No one knows why Mercury has the magnetic field that it does.

Пояснение: Изображение Меркурия составлено из нескольких фотографий, полученных космическим аппаратом "Маринер-10" (НАСА), пролетавшим три раза мимо этой планеты в 1974 году. Меркурий является самой близкой к Солнцу планетой, второй по температуре (Венера горячее), второй по размеру (Плутон меньше). Меркурий очень медленно вращается вокруг своей оси, так что один день (солнечные сутки - время от восхода Солнца до следующего восхода) длится 176 земных дней. Меркурий сложно увидеть не потому, что он слабый объект, а из-за того, что всегда находится близко к Солнцу. Его можно наблюдать только в течение очень короткого времени после захода и перед восходом Солнца. Меркурий состоит из твердых пород, так же! как и Земля, и имеет магнитное поле, присутствие которого никто не может объяснить.

No comments: