Saturday, June 30, 2007

Муурын нүдний гүн ба өргөн / Cat's Eye Wide and Deep / Кошачий глаз в ширину и глубину


Тайлбар: Муурын нүд мананцар (NGC 6543) нь тэнгэр дэх хамгийн алдартай гариган мананцаруудын нэг юм. Түүний олонд танигдсан дүрийг энэ өргөн өнцгөөр авсан зургийн төв хэсэгт харж болно. Энэ зураг нь мананцарын сулхан гэрэлтэх бүрхүүлийг харуулахын тулд урт болон богино хугацаагаар авсан кадруудыг нэгтгэх аргаар хийгдсэн. Хэрэв уг мананцар хүртлэх зайг 3000 гэрлийн жил гэж үзэж байгаа бол түүний гадаад бүрхүүлийн диаметр нь 5 гэрлийн жил юм. Гариган мананцар гэдэг нь нартай төстэй оддын амьдралын сүүлчийн шат гэж удаан хугацаанд үзэж байгаа. Саяхны судалгаагаар зарим гариган мананцрууд бүрхүүлтэй байдгийг олсон ба тэр нь одны амьдралын эрт үед гадагш цацагдсан бодисоос бүтэж байгаа гэж таамаглагддаг. Гариган мананцарын үе нь арван мянга орчим жил үргэлжилдэг тул одон орончид энэ утсархаг бүрхүүлийн насыг 50 – 90 мянган жил гэж үзэж байна. Муурын нүдний баруун талд түүнээс цааш 50 сая гэрлийн жилийн цаана орших NGC 6552 мушгиа галактик харагдаж байна.


Explanation: The Cat's Eye Nebula (NGC 6543) is one of the best known planetary nebulae in the sky. Its more familiar outlines are seen in the brighter central region of this impressive wide-angle view. But the composite image also combines many short and long exposures to reveal the nebula's extremely faint halo. At an estimated distance of 3,000 light-years, the faint outer halo is over 5 light-years across. Planetary nebulae have long been appreciated as a final phase in the life of a sun-like star. More recently, some planetary nebulae are found to have halos like this one, likely formed of material shrugged off during earlier episodes in the star's evolution. While the planetary nebula phase is thought to last for around 10,000 years, astronomers estimate the age of the outer filamentary portions of this halo to be 50,000 to 90,000 years. Visible on the right, some 50 million light-years beyond the Cat's Eye, lies spiral galaxy NGC 6552.

Пояснение: Туманность Кошачий глаз (NGC 6543) является одной из самых известных на небе планетарных туманностей. Знакомый всем вид этой туманности можно разглядеть в центральной области этого впечатляющего широкоугольного изображения. Чтобы показать едва заметное гало туманности, было сделано это изображение, которое составлено из множества кадров, полученных в результате коротких и длинных экспозиций. Если оценивать расстояние до туманности в три тысячи световых лет, то внешнее гало простирается на пять световых лет. Давно известно, что планетарные туманности представляют собой конечную стадию эволюции звезд типа Солнца. Недавние исследования показали, что некоторые планетарные туманности обладают гало, которое вероятно образовалось из вещества, выброшенного звездой на более ранних стадиях эволюции. Поскольку фаза планетарной туманности длится примерно десять тысяч лет, возраст внешней волокнистой области гало попадает, по оценке астрономов, в интервал от 50 тысяч до 90 тысяч лет. Справа от Кошачьего глаза на изображении видна спиральная галактика NGC 6552, которая находится за туманностью на расстоянии 50 миллионов световых лет.

No comments: