Tuesday, June 26, 2007

Олон улсын сансрын станцид дахин өргөтгөл хийлээ / The International Space Station Expands Again / Очередная надстройка МКС

Тайлбар: Олон улсын сансрын станц (ОУСС) дахин нүүр царайгаа өөрчилжээ. Өнгөрсөн долоо хоногт сансрын олон дахин ашиглагдах Атлантис хөлөг ОУСС дээр очиж 2006 оны 9 сард суурилуулсан холбох хэсгүүдийг орлуулсан нөөц хэсгээс гадна хоёр дахь урт нарны батарейг аваачжээ. Асар том нарны зайнууд нь Атлантис хөлгийн багийнхны дэлхий рүүгээ буцах замдаа авсан дээрх зургийн захаар харагдаж байна. Дэлхийн сансрын харуулын ерөнхий цэг болох дээрх станцийн өөрчлөгдөж байгааг хуучин зургуудтай нь харьцуулан харж болно. Мөн үүнээс гадна төрөл бүрийн модулиуд, роботоор удирдагдах гар, нарны хураагуурууд болон хангамжийн онгоц харагдаж байна. ОУСС дээрх ажил 1998 онд эхэлсэн.


Explanation: The developing International Space Station (ISS) has changed its appearance again. During the past week, the Space Shuttle Atlantis visited the ISS and added pieces of the Integrated Truss Structure that mirrored those added in September 2006, including a second impressively long array of solar panels. The entire array of expansive solar panels are visible at the edges of the above image taken by the Shuttle Atlantis Crew after leaving the ISS to return to Earth. The world's foremost space outpost can be seen developing over the past several years by comparing the above image to past images. Also visible above are many different types of modules, a robotic arm, another impressive set of solar panels, and a supply ship. Construction began on the ISS in 1998.

Пояснение: Рост Международной космической станции (МКС) вновь изменил ее облик. На прошлой неделе космический челнок Атлантис прилетал к МКС и доставил на ее борт части интегрированной фермы, которые выглядят как зеркальное отражение частей, привезенных в сентябре 2006 года. Среди них имеется второй впечатляюще длинный массив солнечных батарей. Весь массив огромных солнечных батарей виден на этой фотографии, которая была снята командой Атлантиса, когда челнок отстыковался от МКС для возвращения на Землю. Сравнив эту фотографию МКС с прошлыми ее фотографиями можно заметить, как сильно разросся этот мировой передовой космический аванпост. На сегодняшней картинке также можно увидеть множество модулей разных типов, автоматическую руку, еще один сложный набор солнечных батарей и транспортный корабль. Напомним, что строительство МКС было начато в 1998 году.

No comments: