Thursday, June 7, 2007

Уулан дээрх сар мандалт / Great Mountain Moonrise / Замечательный восход Луны в горах

Тайлбар: 5 сарын 31-нд Туркийн Бурса мужийн Улудаг уулын дээгүүр тод, бүтэн сар гарчээ. Бүрэнхийд авсан энэ гайхамшигтай байдал нь нар жаргасны дараа сар гарч баруун дээшээ чиглэлтэй хөдөлж байгааг хоёр минутын завсартайгаар авсан зургуудыг нэгтгэхэд гарсан үр дүн юм. Сар дээш хөөрөх тусам улаан өнгө нь багасах ба учир нь түүнээс ирж буй туяа нь нягт атмосферын давхарга дундуур нэвтрэх зам нь багасч байна. Сүүлийн хоёр удаагийн зураг авалтанд Бархасбадь гариг таарчээ. Бүтэн сартай адил тод гэрэлтэх уг гариг дэлхийн тэнгэрт бараг нарны эсрэг талд гарч ирсэн ба хоёр газарт уулын дээр хоёр жижиг цэг байдлаар гарсан байна. Зарим хүмүүс энэ үеийг Цэнхэр сарны үе гэж нэрлэдэг.


Explanation: On May 31st, a gorgeous Full Moon rose over Uludag Mountain in Bursa Province, Turkey. This alluring telephoto view of the twilight scene is a composite of images taken roughly every two minutes beginning shortly after Sunset, following the rising Moon as it moves up and to the right. Of course, as the Moon rises it gets brighter and changes color, becoming less reddened as the sight-line through the dense atmosphere is steadily reduced. Each of the final two exposures also captured a rising planet Jupiter. Like the Full Moon, the bright, wandering planet is nearly opposite the Sun in Earth's sky and was caught on the lefthand side of the picture in two places, just above a small peak in the mountain side. Intriguingly, some considered this Full Moon a Blue Moon.

Пояснение: 31-го мая великолепная полная Луна поднялась над горами Улудаг в провинции Бурса в Турции. Этот прекрасный пейзаж в сумерках - монтаж из снимков, сделанных с телеобъективом примерно каждые две минуты. Фотографирование началось сразу после заката, и на снимках видна восходящая Луна, которая движется вверх и направо. Конечно, когда Луна поднимается, она становится все ярче и изменяет цвет, становясь менее покрасневшей, так как путь луча зрения сквозь плотную атмосферу постоянно уменьшается. На двух последних экспозициях видна также восходящая планета Юпитер. Как и полная Луна, яркая блуждающая планета находится почти в противостоянии с Солнцем на земном небе. Она видна в левой части картинки в двух местах, прямо над маленьким пиком на склоне горы. Интересно, что некоторые считают это полнолуние временем Голубой Луны.

No comments: