Sunday, June 10, 2007

Дэлхий дээрх нар хиртэлт / Looking Back at an Eclipsed Earth / Взгляд назад на затененную Землю

Тайлбар: Энэ бол дэлхийн нар хиртэлтийн үеийн зураг юм. Энд дэлхийн зарим хэсгийг сүүдэрлэсэн сарны сүүдэр харагдаж байна. Уг сүүдэр дэлхий дээгүүр цагт 2000 километрийн хурдтайгаар шилждэг. Зөвхөн сүүдрийн голд байгаа хүмүүст нарны бүтэн хиртэлт ажиглагдах ба бусад хэсэгт нарны хагас хиртэлт буюу нарны хэсэг нь саранд халхлагдсан байдлаар харагдах болно. 1999 оны 8 сарын 11-нд авсан нар хиртэлтийн энэ гайхалтай зураг нь сансрын Мир станц дээрээс авсан сүүлийн зургуудын нэг юм. Зүүн дээд талд байгаа хоёр бүдэг цэг нь Бархасбадь болон Санчир гариг байх магадлалтай. 2001 онд Мир станцыг удирдан орбитоос нь буулгасан юм.


Explanation: Here is what the Earth looks like during a solar eclipse. The shadow of the Moon can be seen darkening part of Earth. This shadow moved across the Earth at nearly 2000 kilometers per hour. Only observers near the center of the dark circle see a total solar eclipse - others see a partial eclipse where only part of the Sun appears blocked by the Moon. This spectacular picture of the 1999 August 11 solar eclipse was one of the last ever taken from the Mir space station. The two bright spots that appear on the upper left are possibly Jupiter and Saturn, although this has yet to be proven. Mir was deorbited in a controlled re-entry in 2001.

Пояснение: Вот так выглядит Земля во время солнечного затмения. Темное пятно на поверхности Земли – тень от Луны. Тень нестационарная – она движется по поверхности нашей планеты со скоростью две тысячи км в час. И только наблюдатели, находящиеся в центре этого темного пятна, видят полное солнечное затмение. Остальные же могут наблюдать только частное затмение, при котором Солнце покрывается Луной лишь частично. Эта поразительная фотография солнечного затмения, случившегося 11 августа 1999 года, была сделана с борта космической станции Мир. Два светлых пятнышка слева возможно представляют собой Юпитер и Сатурн, хотя это еще следовало бы доказать. Это было одно из последних затмений, которое удалось запечатлеть со станции Мир. Станция Мир в управляемом полете сошла с орбиты в 2001 году.

No comments: