Sunday, November 1, 2009

Улсын олимпиадын сорил №1. Бодлого F

"Бодлогын нэр ба палиндром"

Васечкин бодлогын нэр маш хэцүү байх ёстой гэж үздэг. Тэрээр зөвхөн a, b, c үсгүүдээс тогтсон, 2 болон түүнээс дээш урттай аль ч дэд хэсэг нь палиндром биш байх нэрүүдийг хэцүү нэр гэж нэрлэнэ.

Оролт
n бүхэл тоо өгөгдөнө (1 ≤ n ≤ 20000)

Гаралт
n урттай, хэцүү нэрүүдийг цагаан толгойн дарааллаар нэг мөрөнд нэг нэр байхаар хэвлэнэ. Хэрэв нэрүүдийн нийт урт 100000-аас хэтэрч байвал "TOO LONG" гэсэн хоёр үгийг л хэвлэнэ.

Жишээ оролт:
2

Жишээ гаралт:
ab
ac
ba
bc
ca
cb

No comments: