Friday, November 13, 2009

CS200 Бие даалтын ажил №3-ын тухай

Бие даалтын ажил №3-ыг намайг очихоор бие даалтын ажил №4-ийн хамт надад өгнө. Өөр багшид өгөхгүй.
Бие даалтын ажил №4 дараагийн долоо хоногт энэ хуудсан дээр гарна.

No comments: