Saturday, November 28, 2009

SW316 Сорил 2-ын нууц үг

Сорил өгөхдөө your name гэдэг талбарт оюутны кодоо бичнэ.
Олон удаа өгч болохгүй. Өгсөн тохиолдолд эхний оролдлогоор тооцно.
Өнөөдөр 10.00-11.30-ын хооронд сорил өгсөн оюутнуудын оноог тооцно.
Quiz password: "belady anomaly"

No comments: