Saturday, November 7, 2009

SW316 Сорил 1-ийн хаяг

Сорил 1-ийн вэб хуудас: http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=sw316-1
Эхлээд хэрэглэгчийн нэрээ оюутны кодоор авч бүртгүүлнэ үү.

No comments: