Friday, November 6, 2009

Үндэсний програмчлалын олимпиадын сорил №1

Хагас сайн өдөр 16.00 цагаас ирэх оюутнуудыг 3 хүнтэй багууд болгон хуваах ба 17.00 цагаас ийм бүрэлдэхүүнээр Үндэсний олимпиадын сорил №1-ийг http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=12&page=show_contest&contest=230 сайт дээр болох онлайн тэмцээнд оролцсоноор тооцно.

Өргөнөөр ирцгээнэ үү.

No comments: