Friday, November 6, 2009

CS200 Бие даалт №2-оо Бауырбект өгсөн оюутнууд

Багш Бауырбект бие даалт 2-оо өгөөд над дээр ирж хамгаалаагүй оюутнууд оноогоо авахгүй тул энэ 1 дэх өдөр буюу 2009-11-9-ний 3-р пар дээр ирж хамгаална уу. Бие даалт 2-ын хугацаа дуусаад удаж байгаа бөгөөд энэ нь сүүлийн боломж юм.

No comments: