Tuesday, November 3, 2009

CS200 Оноонууд

Бие даалтын ажил №1 болон Лабораторын ажил №4-ийн оноонуудаа хараад асуудал байвал энэ долоо хоногт ирж шийдүүлнэ. Дараа долоо хоногт эдгээр оноонуудыг авч хэлэлцэхгүй.

No comments: